Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

Сектор : Ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми

  • Опазване на редки и застрашени видове;
  • Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000.
  • Повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората.

ПУДООС

Септември 2013 г.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...