СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – координатор по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ на основание на постъпилите в ПУДООС документи до 05.10.2015г.:
Конкурсната комисия допуска до втория етап на конкурса за длъжността главен експерт – координатор по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ следните кандидати:
Име, презиме и фамилия на кандидатите
1. Георги Димитров Марков
2. Силвия Димитрова Лозанова
3. Сийка Емилова Калиманова
Конкурсната комисия не допуска до втория етап на конкурса Ивайло Софрониев Станев, тъй като лицето не e подало всички необходими документи за участие.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на  09.10.2015 г. (петък)
от 10.00 ч. в сградата на  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул. „Триадица” № 4 за провеждане на тест.
Препоръчителна нормативна уредба, с която кандидатите да се запознаят:

*Закон за управление на отпадъците и съпътстващите го нормативни уредби;
*Закон за обществените поръчки;
*Закон за опазване на околната среда.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...