Последни новини

 

 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Управление и контрол по изпълнение на инвестиционни договори
 •  

  АРХИВ

   

 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за „Инвеститорски контрол“ за териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пазарджик
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Управление и контрол по изпълнение на инвестиционни договори
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява:свободно място за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Правно обслужване
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в ПУДООС
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Шофьор, лек автомобил до 9 места /шофьор, снабдител/“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.
 • Обявява: свободно място за длъжността „Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии“ в дирекция „Административно, правно и финансово обслужване“
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява две свободни места за длъжността „Машинен оператор /Работник обслужващ пещта/“ в дирекция „Нефинансови стопански дейности“.
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Шофьор, товарен автомобил” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“.
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Шофьор, товарен автомобил /Помощник шофьор/” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“.
 • Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии.
 • Банкови сметки:

  1. Банкова сметка на ПУДООС за парични предводи в лева: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ

  2. Банкова сметка на ПУДООС за парични гаранции в лева: BG64  BNBG 9661 3300 1390 03 при БНБ-ЦУ

  Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии

  Описание и изисквания:

  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии“ в дирекция „Административно, правно и финансово обслужване“

   

  Основни задължения:

  • Осъществява софтуерно и технологично осигуряване на компютърната техника в предприятието.
  • Следи за изпълнението на програми за внедряване на съвременни информационни технологии и комуникации в предприятието и организира изпълнението им.
  • Извършва периодична актуализация на операционните системи, провежда и осъществява техническа поддръжка на наличния хардуер, прави предложения за периодично технологично обновяване и отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.
  • Инсталира, конфигурира и подържа работни станции и др. инсталира локални,    мрежови принтери и др. периферни устройства. Администрира и контролира TCP/IP мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства – модеми.
  • Техническа поддръжка на квалифицирани електронни подписи, издадени на служителите на ПУДООС: инсталиране на съпътстващия софтуер, диагностика за работоспособност, настройка на браузър и операционна система.
  • Извършва и други действия, възложени от ръководството на предприятието, вкл. и предлагане закупуването на нови и модернизирани програмни продукти, като извършва  тяхното инсталиране и поддържане.
  • Подържа и актуализира интернет страницата на предприятието.
  • Консултира ръководството на предприятието във връзка с информационната сигурност.
  • Подпомага изготвянето на политиките, целите и процедурите за оценка на информационната сигурност.
  • Изготвя анализи за настъпили инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, докладва и предлага действия за компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти.
  • Следи новостите за заплахи за сигурността, отчитайки наличния в предприятието софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер.
  • Разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на информационната сигурност на предприятието. Следи за появата на нови вируси и зловреден код, спам, атаки и взема адекватни мерки.
  • Изпълнява законосъобразни и целесъобразни допълнителни задачи, възлагани от ръководството.

   

  Изисквания:

  1. 1. Образователна степен: „Бакалавър“ или международно признати сертификати в областта на информационните технологии
  2. 2. Област на висше образование: природни науки, математика и информатика, технически науки и в областта на информационните технологии.
  3. 3. Професионален опит – 4 години.

  Способности и умения:

  • умение за работа Windows Server/2008-2016, Firewall-Cisco, Check point, Windows OS-7,8,9 и други;
  • с офис техника;
  • професионална и аналитична компетентност;
  • умение за поемане на лична отговорност;
  • ориентираност към резултати;
  • комуникативност, вежливост, търпимост;
  • способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури;
  • умения за самостоятелна работа и способност да работи конструктивно като формален член на екип;
  • стремеж към развиване на собствен потенциал /повишаване на професионалната квалификация/;
  • способност да представя и разпространява идеи, и способност за тяхното практическо прилагане;
   • отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
   • да проявява лоялност към работодателя и пази доброто име на администрацията.

   

  Ред за провеждане на подбора:

  Подборът за обявената длъжност се провежда на два етапа:

  Първи етап: подбор на кандидати по документи, отговарящи на изискванията, предвидени за заемане на длъжността;

  Втори етап: провеждане на интервю (събеседване) с одобрените по документи кандидати.

   

  Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете:

  -         Заявление (свободен текст) за участие до Изпълнителния директор на ПУДООС;

  -         Декларация за Съгласие за обработване на личните данни (по образец, обявен на сайта на ПУДООС);

  -         Автобиография (СV);

  -         Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кан

  • Покана
   -Дата на публикуване 14.04.2020г.
  • Доклад
   -Дата на публикуване 20.03.2020г.
  • ЕЕДОП
   -Дата на публикуване 27.12.2019г.
  1. Договор
   -Дата на публикуване 26.02.2020г.
  2. Протокол №2
   -Дата на публикуване 05.02.2020г.
  3. Протокол №1
   -Дата на публикуване 24.01.2020г.
  4. Обява
   -Дата на публикуване 23.12.2019г.
  5. Tехническа спецификация
   -Дата на публикуване 23.12.2019г.
  6. Проектодоговор
   -Дата на публикуване 23.12.2019г.
  7. Образци
   -Дата на публикуване 23.12.2019г.
  dsc_0742
  Тема:
  Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

  На  06 ноември в гр. Смолян, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

  Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 български лева.

  Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лева от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лева и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лева

  На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната и общинска администрация, представители на РИОСВ-Смолян, медии и граждани.

  dsc_0736 dsc_0736 dsc_0745
  dsc_0746
  Тема:
  Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

  На  07 ноември  в Пловдив, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

  Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 български лева.

  Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лева от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лева и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лева

  На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната и общинска администрация, представители на РИОСВ-Пловдив, медии и граждани.

  dsc_0749 dsc_0753 dsc_0758

  Новини

  Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

  Повече


  ВИЖ ВСИЧКИ

  Още

  БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
  пудоос-внесе-проект-за
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  "ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

  пудоос-внесе-проект-за

  Сигнали за нередности


  Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

  Съвместни проекти

  Стратегия за управление на био-отпадъците в България  Повече...