Добре дошли в официалната страница на ПУДООС


АКТУАЛНО:

 

Във връзка с необходимостта от установяване на фактическото финансово състояние по изпълнение на приходите и разходите, в съответствие с одобрения финансов план на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда се прекратява приемането на Заявления за финансиране на екологични проекти и дейности в ПУДООС, считано от 19 май 2021 г.


В изпълнение на решение на УС на ПУДООС за изменение на Вътрешни правила за дейността на Предприятието, утвърдени със Заповед от 13.01.2021г., считано от 15.01.2021 г. се променя редът на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Прием на заявления се осъществява 2 пъти в текущия месец за период от 5 работни дни като началото е 1-во и 15-то число на всеки календарен месец.

След приключване на всеки един от приемите, комисия разглежда подадените заявления по отношение на окомплектованост на документите – наличието на изискуемите документи към подадените заявления, съгласно изискванията на ПУДООС при кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на следващия работен ден, след приключване работата на комисията, неокомплектованите заявления се връщат на заявителите като в придружителното писмо се посочват липсващите документи.

Напълно окомплектованите заявления подлежат на предварителен контрол по реда на Раздел VІ от Вътрешните правила от дейността на ПУДООС.

Изменението на Вътрешни правила за дейността на Предприятието влизат в сила от 15.01.2021 г. Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на изменението ще бъдат разгледани по стария ред на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Горе цитираното решение на УС на ПУДООС не важи за Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

При необходимост от повече информация, относно новите правила за прием може да се свържете с нас на телефони 02/940 62 51 и 02/940 63 24.


ВАЖНО:

В изпълнение на решение на УС на ПУДООС, обявява прием на заявления за инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приемът на заявления за инвестиционни проекти ще се осъществи в рамките на 5 работни дни, считано от 15.03.2021 г. до 19.03.2021 г. вкл. Заинтересованите общини могат да депозират Заявление /Приложение 4/, регистрирано в деловодството на ПУДООС, придружено с изискуемите документи /Приложение №1/.

Прием, оценка и класиране на подадените заявления ще се осъществи съгласно приета от УС на ПУДООС Методология, като Приложения №2 и №3 не са с публичен характер.

Повече информация тук!

ВАЖНО:

На заседание, проведено на 26.02.2021 г., УС на ПУДООС прие допълнение и актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС на проекти в сектор „Управление на водите“, в едно с Изисквания при кандидатстване пред Предприятието (последно изменени с решение на УС Протокол №2/12.08.2020г.)

Актуални приоритети за финансиране на ПУДООС

Изискванията и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“


ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.”

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

ВАЖНО:

СПИСЪК НА ВХОДИРАНИТЕ ПРОЕКТИ  ПО КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2021г.

 

ВАЖНО:

На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

- В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

- Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.

ВАЖНО:


На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие актуализация на образец на бланка на заявление за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.


Образецът на заявлението и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“.

ВАЖНО:

СПИСЪК НА ВХОДИРАНИТЕ ПРОЕКТИ  ПО КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2021г.

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания

„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Oт 01.11.2020г. започва приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК.

Обръщаме Ви внимание, че приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане – 29.01.2021г.

Конкурсните проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 15.01.2021г.

Текстът на обявите и образец на декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите може на намерите тук:

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.“

ВАЖНО:

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и Заповед РД-01-626/27.10.2020г., с оглед постигане бързина на документооборота и намаляване на личните контакти, Ви уведомяваме, че освен по поща и/или с куриер, заявления, доокомплектовки, договори и други документи, следва да бъдат сканирани и изпращани на официалната електронна поща на ПУДООС а именно: webmaster@pudoos.bg или по междуведомствения автоматичен обмен /комуникатор/

Във връзка с гореизложеното ПУДООС призовава заинтересованите страни да използват следните канали за подаване на документи:

1. Чрез лицензиран пощенски оператор

2. Електронна поща: webmaster@pudoos.bg

3. В  деловодството на ПУДООС, като приема на документи ще се осъществява до 17:00 ч. всеки работен ден.

ВАЖНО:
Управителният съвет на ПУДООС прие приоритети за финансиране в сектор „Управление на отпадъците“ и сектор „Управление на водите“ приети с Решение, Протокол № 2 от 12.08.2020г.

Повече…

 

ВАЖНО:

Банкова сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Считано от 01.01.2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми на ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка:Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид предназначена за ПУДООС да се изпраща на email – адрес: acc@pudoos.bg

С ПМС №81 от 23.04.2012г. e приет   Устройствен Правилник на ПУДООС !

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

ПУДООС – бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“

Уважаеми гости на страницата на ПУДООС ,
Опазването на околната среда е мисия на цялото ни общество и засяга всички нас – заедно , като граждани на държава с необятни и красиви природни дадености , така и поотделно – като индивидуалното отношение, отговорност и разбиране на всеки един от нас за важността на природата и ресурсите , с които тя ни помага в нашето ежедневие .Именно такова отговорно отношение към природата , природните ресурси и бъдещето на планета ни открихме в авторската презентация „ РЕЦИКЛИРАНЕТО : Втори шанс на ПРИРОДАТА „ на Яна Стойкова , ученичка от 6 А клас на Софийска Математическа Гимназия , която представяме на Вашето внимание .

На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

- В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

- Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.