Добре дошли в официалната страница на ПУДООС

 

ВАЖНО!

ИЗВЪРЕДНО РЕШЕНИЕ: УС прие да бъде преустановено за период от 06.03.2014г. до 30.04.2014г., приемането на заявления/молби за кандидатстване пред ПУДООС с искане за финансиране на инвестиционни проекти , с оглед пълно окомплектоване и разглеждане на вече депозираните заявления , които към момента на вземането настоящото решение са над 140 броя на обща стойност над 180 млн. лева .

Мотив: В ПУДООС са депозирани заявления за финансиране за инвестиционни и неинвестиционни проекти общо на стойност над 180 мил. лв., по-голямата част, от които  не са окомплектовани съгласно изискванията за кандидатстване , публикувани на интернет страницата на ПУДООС , раздел : Документи. Необходимо е по всяка преписка да бъдат изискани, липсващите документи и проекти, за да стане възможно придвижването им по процедурен ред , извършването на предварителен контрол от страна на експертите на ПУДООС и вземане на решение от страна на УС за по-нататъшното финансиране или отказ за финансиране .

АКТУАЛНО:

Уважаеми кандидати в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014г.“, уведомяваме ви, че поради големия брой постъпили проектни предложения / над 3 000 бр./, срокът за обработването  и  разглеждането на документите  ще бъде удължен.
Класирането на одобрените проекти / за общини, кметства, училища, одз,цдг и одк/ ще бъде публикувано на страницата на  ПУДООС на 17.04.2014г.
Благодарим ви за търпението и разбирането!

Таблица с входящите номера на всички получени в срок и подлежащи на класиране проектни заявления за Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2014 г. „ , може да разгледате тук…

ВАЖНО! ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПУДООС!

С РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 НА 27.08.2013 г.

Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

ВАЖНО !

Във връзка с големият брой постъпващи в МОСВ запитвания относно възможностите за финансиране от ПУДООС на проекти за изграждане на електроцентрали , използващи за гориво биомаса и/или други видове възобновяеми енергийни източници Управителният Съвет на свое заседание на 14.12.2012 г. взе следното ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ:

От ПУДООС няма да бъдат отпускани средства , под формата на безлихвен заем и безвъзмездна финансова помощ , за реализация на проекти за изграждане на  електроцентрали . Постъпили и постъпващи заявления за финансиране такъв тип проекти ще бъдат връщани на Заявителите по служебен ред без разглеждане от страна на експертите на ПУДООС .

Основен мотив за взетото решение е , че за периода 2013 – 2014 г. финансовият ресурс на Предприятието е недостатъчен за финансиране на всички постъпили заявления за реализация на такъв вид проекти. Към настоящия момент също така съществуват и други алтернативни източници за финансиране на изграждането на електроцентрали , както и значителни преференции в цената за изкупуване на произвежданата електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

НОВО:

Банкова сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Считано от 01.01.2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми на ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка:Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид предназначена за ПУДООС да се изпраща на email – адрес: acc@pudoos.bg

ВАЖНО: С ПМС №81 от 23.04.2012г. e приет нов Устройствен Правилник на ПУДООС !

НОВО:ПУДООС – бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“

Уважаеми гости на страницата на ПУДООС ,

Опазването на околната среда е мисия на цялото ни общество и засяга всички нас – заедно , като граждани на държава с необятни и красиви природни дадености , така и поотделно – като индивидуалното отношение, отговорност и разбиране на всеки един от нас за важността на природата и ресурсите , с които тя ни помага в нашето ежедневие .Именно такова отговорно отношение към природата , природните ресурси и бъдещето на планета ни открихме в авторската презентация „ РЕЦИКЛИРАНЕТО : Втори шанс на ПРИРОДАТА „ на Яна Стойкова , ученичка от 6 А клас на Софийска Математическа Гимназия , която представяме на Вашето внимание .