Добре дошли в официалната страница на ПУДООС

 

 

АКТУАЛНО:


Общините ще могат да разчитат на 1,350 млрд. лв. за екологични проекти през 2016г. по финансовите инструменти, които МОСВ управлява. Това съобщи в Търговище министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на среща с кметовете от Североизточния район за планиране, който обхваща областите Търговище, Шумен, Варна и Добрич.
Срещата поставя началото на инфотур, на който министър Василева представя пред кметове от цялата страна възможностите да кандидатстват за екологични проекти по Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд.

„Това е мащабен ресурс, който изисква добра подготовка и мобилизация на администрацията, както и добро партньорство“, подчерта Василева. Средствата ще могат да бъдат използвани за изграждане на устойчива водна инфраструктура, ефективно управление на отпадъците като ресурс, подобряване качеството на атмосферния въздух, превенция от наводнения и свлачища.

Повече…

 

ВАЖНО:


Днес 02.06.2016г., министър-председателя г-н Бойко Борисов , заедно с  министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и Изпълнителния директор на ПУДООС г-жа Ренета Георгиева откриха обект “Реконструкция и доизграждане на канализация по улици в град Горна Оряховица – ул.“Юмрукчал“, ул.“Добри Чинтулов“, ул.“Козлодуй“, ул.“Тунджа“ и реконструкция на профил 112 по ул.“Хаджи Димитър“, ул.“Пирот“ и ул.“Ал.Стамболийски“ на стойност 1 081 301 лв. Изградени са общо 1 414,25 м – 7 канализационни клона, 118 сградни канализационни отклонения и 70 улични оттоци.

Повече…

 

 

ВАЖНО:


Предстои обезвреждане на над 4000 тона негодни пестициди

Проектът за обезвреждане на над 4 хиляди тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна навлиза във фаза на реално изпълнение през тази година. Той е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изпълнител на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси). Пестицидите в складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и сега предстои да бъдат преопаковани за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе.

Повече…

ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2016 г. „ , може да разгледате тук…
Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

МОСВ и ПУДООС изказват своята благодарност на всички участници в Националната кампания „ Чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ за тяхното старание, креативност и съпричастност към идеята за еднa по-красива и подредена България!


ВАЖНО:


На порведената днес пресконференция на която се отчетоха резултатите по програма „Чиста околна среда 2015“ и бяха оповестени възможностите за финансиране на проекти с новата кампания за 2016 г.

1,2 млрд. лв. за общините през 2016г. в областта на околната среда

През 2016 г. общините могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти чрез финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд, съобщи на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Най-големият финансов ресурс – от около 1 млрд. лв., е по новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 402,6 млн. лв. от този бюджет е във водния сектор за реализацията на т. нар. ранни проекти. Това са проектите на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен (Долна Митрополия) за изграждане на ВиК инфраструктура, от които вече чакаме предложения, каза Василева.

Обявена е и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини – Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Бюджетът е в размер на 234 млн. лв. Вече са извършени анализи на дейностите и се надявам скоро да пристъпим към подписване на договори, съобщи министърът.

През тази година на разположение на местните власти в сектор „Води“ ще бъдат още 121,5 млн. лв. Средствата ще се предоставят на 5 общини. Ще се финансира и Столичната община, за да разработи регионалното си прединвестиционно проучване.

Повече…

 

ВАЖНО:

За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Обявата е публикувана на страниците на в.“Труд“ и в.“24 часа“ на 15.01.2016 г.

ВАЖНО:

ПУДООС представя напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци,които не отговарят на нормативните изисквания“

На 29 септември от 16 ч.в Бизнес център и хотел „Земята и хората“, зала „Тракия“, екипът на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ПУДООС / ще представи напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, финансиран по договор за БФП, сключен между ПУДООС и МОСВ.

Повече…

Във връзка с предстоящото отчитане на сключените договори по кампанията „Чиста околна среда – 2015г.“, Ви уведомяваме че, за да бъде извършено окончателното плащане от страна на ПУДООС  е необходимо да бъдат представени следните документи:

  • Искане за плащане, за цялата сума по договора, подписано и подпечатано.
  • Протокол от съответната РИОСВ – оригинал
  • Копия на първични счетоводни документи, заверени „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.
  • Копие на Образец Акт №19 /в случай, че има договор с фирма-изпълнител/, заверен „вярно с оригинала“,подписан и подпечатан.

Окончателното плащане се извършва при наличие на всички изискуеми документи.


ВАЖНО:


Над 200 служители на МОСВ и ПУДООС, се включиха още в първия ден на кампанията „Да изчистим България заедно“, заедно с  Министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева, зам.-министъра г-н Красимир Живков и в.и.д.изпълнителен директор на ПУДООС г-жа  Ренета Георгиева.
Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), МОСВ осигури за кампанията „Да изчистим България заедно“ ваучери за гориво за извозване на събраните отпадъци, ръкавици и чували на обща стойност 102 080 лв. Както и безплатно депониране на събраните отпадъци в цялата страна. В депата няма да бъде допускано безплатно изозване на строителни отпадъци.

Повече…

 

Уважаеми участници в Националната кампания „Чиста околна среда – 2015г.“, ПУДООС изказва своята благодарност към всички Вас за вложените усилия при разработването на проектните си предложения, за Вашата съпричастност към грижите за природата и огромното Ви желание да направим всички заедно света около нас по-красив и зелен.

Полученият изключително голям брой проектни заявления, над 2800 , показва огромната обществена ангажираност, не само към проблемите на околната среда, но и показва инициативност в обществото ни,   към това как животът и заобикалящата ни среда да бъдат не само красиви и комфортни , но и възможно най-екологични.

Назначената със Заповед на Министъра на околната среда и водите комисия, разгледа подробно всяко едно от постъпилите проектни предложения и след направен обстоен анализ, на база изискванията, на които трябва да отговарят като съдържание проектите, изготви тяхното класиране.

На всички онези участници, които не са класирани, бихме искали да кажем, да не приемат това като поражение , загуба или обида, тъй като всеки един проект има своите добри идеи.

Много се надяваме, че невъзможността от страна на ПУДООС да осигури финансиране за всички постъпили проектни заявления, няма да разочарова наистина активните, а тъкмо обратно – ще бъде мотивация за по-оригинален , по-устойчив и „ по-зелен „ проект, с който отново да се включите в Кампанията през 2016г., за да видите реализирани Вашите идеи.

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2015 г. „ , може да разгледате тук…
Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

ВАЖНО! ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПУДООС!

С РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 НА 27.08.2013 г.

Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

ВАЖНО !

Във връзка с големият брой постъпващи в МОСВ запитвания относно възможностите за финансиране от ПУДООС на проекти за изграждане на електроцентрали , използващи за гориво биомаса и/или други видове възобновяеми енергийни източници Управителният Съвет на свое заседание на 14.12.2012 г. взе следното ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ:

От ПУДООС няма да бъдат отпускани средства , под формата на безлихвен заем и безвъзмездна финансова помощ , за реализация на проекти за изграждане на  електроцентрали . Постъпили и постъпващи заявления за финансиране такъв тип проекти ще бъдат връщани на Заявителите по служебен ред без разглеждане от страна на експертите на ПУДООС .

Основен мотив за взетото решение е , че за периода 2013 – 2014 г. финансовият ресурс на Предприятието е недостатъчен за финансиране на всички постъпили заявления за реализация на такъв вид проекти. Към настоящия момент също така съществуват и други алтернативни източници за финансиране на изграждането на електроцентрали , както и значителни преференции в цената за изкупуване на произвежданата електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

НОВО:

Банкова сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Считано от 01.01.2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми на ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка:Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид предназначена за ПУДООС да се изпраща на email – адрес: acc@pudoos.bg

ВАЖНО: С ПМС №81 от 23.04.2012г. e приет нов Устройствен Правилник на ПУДООС !

НОВО:ПУДООС – бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“

Уважаеми гости на страницата на ПУДООС ,

Опазването на околната среда е мисия на цялото ни общество и засяга всички нас – заедно , като граждани на държава с необятни и красиви природни дадености , така и поотделно – като индивидуалното отношение, отговорност и разбиране на всеки един от нас за важността на природата и ресурсите , с които тя ни помага в нашето ежедневие .Именно такова отговорно отношение към природата , природните ресурси и бъдещето на планета ни открихме в авторската презентация „ РЕЦИКЛИРАНЕТО : Втори шанс на ПРИРОДАТА „ на Яна Стойкова , ученичка от 6 А клас на Софийска Математическа Гимназия , която представяме на Вашето внимание .

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Последни новини

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...