Добре дошли в официалната страница на ПУДООС

ВАЖНО!


На вниманието на БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ по договори за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП) от страна на ПУДООС за финансиране на инфраструктурни проекти с екологична насоченост в сектор „Води“ и „Отпадъци“:
На основание Заповед № РД01-117 на Изпълнителния Директор на ПУДООС от дата 03.06.2021 г. е въстановена възможността за извършване на плащания по сключените договори за финансиране на екологични проекти и дейности. В рамките на годишния бюджет за 2021 г. Предприятието разполага с необходимия финансов ресурс за разплащане на поетите задължения по договорите и приканва Бенефициентите да предприемат необходимите действия за НАВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕНО изпълнение на одобрените за финансиране проекти в съотвествие с договорните условия и срокове!

 

АКТУАЛНО!

Двама студенти са поканени за събеседване в конкурса „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“

Журито на учредения от министър Асен Личев конкурс за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ допуска двама от кандидатите до следващия кръг – събеседване с комисията, което ще се проведе на 12 ноември 2021 г. от 16.30 ч.

Имената на отличените студенти в тазгодишното първо издание на конкурса са Габриела Методиева, специалност „Икономика“ в УНСС и специализиран курс “Conscious Marketing” („Съзнателен маркетинг“) в Икономически университет – Виена, и Десислава Райкова, специалност „Биология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Министерството на околната среда и водите благодари на всички участници за активната позиция, която са изложили в своите разработки по темата за овладяване на предизвикателствата в градската околна среда и мобилността.
Срокът за обявяване на победителя е 16 ноември 2021 г. Наградата е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Конкурсът се провежда от Изпълнителната агенция по околна среда.
Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери – това е мотото, с което се провежда конкурсът „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“.
По инициатива на министър Асен Личев „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ ще се провежда всяка година в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (16-22 септември).

Целта на конкурса е да бъдат подкрепени младежи, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери.

За повече информация и достъп до общите условия за провеждане на конкурс, заявлението за участие и критериите за оценяване моля последвайте линка.


АКТУАЛНО:

Считано от 09.07.2021г. отново е възстановено приемането на Заявления за финансиране на екологични проекти и дейности в ПУДООС.


В изпълнение на решение на УС на ПУДООС за изменение на Вътрешни правила за дейността на Предприятието, утвърдени със Заповед от 13.01.2021г., считано от 15.01.2021 г. се променя редът на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Прием на заявления се осъществява 2 пъти в текущия месец за период от 5 работни дни като началото е 1-во и 15-то число на всеки календарен месец.

След приключване на всеки един от приемите, комисия разглежда подадените заявления по отношение на окомплектованост на документите – наличието на изискуемите документи към подадените заявления, съгласно изискванията на ПУДООС при кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на следващия работен ден, след приключване работата на комисията, неокомплектованите заявления се връщат на заявителите като в придружителното писмо се посочват липсващите документи.

Напълно окомплектованите заявления подлежат на предварителен контрол по реда на Раздел VІ от Вътрешните правила от дейността на ПУДООС.

Изменението на Вътрешни правила за дейността на Предприятието влизат в сила от 15.01.2021 г. Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на изменението ще бъдат разгледани по стария ред на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Горе цитираното решение на УС на ПУДООС не важи за Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

При необходимост от повече информация, относно новите правила за прием може да се свържете с нас на телефони 02/940 62 51 и 02/940 63 24.

 

ВАЖНО:

На заседание, проведено на 01.07.2021 г., УС на ПУДООС прие допълнение и актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС на проекти в сектор „Управление на водите“, в едно с Изисквания при кандидатстване пред Предприятието (последно изменени с решение на УС Протокол №1/26.02.2021г.)

Актуални приоритети за финансиране на ПУДООС

Изискванията и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“


ВАЖНО:

В изпълнение на решение на УС на ПУДООС в началото на 2021 г. бе обявен прием на заявления за инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приемът на заявления за инвестиционни проекти бе осъществен в рамките на 5 работни дни, считано от 15.03.2021 г. до 19.03.2021 г. вкл. Последващата оценка и класиране на подадените заявления е извършена съгласно приета от УС на ПУДООС Методология за прием, критерии за оценка и финансиране на проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

На основание Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-621/15.06.2021 г. бе извършен одитен ангажимент за консултиране в ПУДООС на съвместната процедура за прием, критерии и оценка на екологични проекти и дейности с участие на МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и МОСВ. Целта на одита е да се провери дали резултатите от проведената процедура за подбор и оценка на екологичните проекти чрез прилагането на разработена за целта методология, води до целесъобразно и ефективно използване на финансовия ресурс при спазване на принципа за добро финансово управление. Обхватът на одитния ангажимент включва проверка на :

  • Законосъобразност на взетите решения;
  • Съответствие на действията съобразно устройството и дейността на ПУДООС и правилата за работа на Управителния съвет на Предприятието;
  • Финансово обезпечение на поетите разходи.

Одитен доклад №ОАК-2106 за извършен одитен ангажимент за консултиране на проведена в ПУДООС процедура за прием, критерии и оценка на екологични проекти и дейности с участие на МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МОСВ.


ВАЖНО:

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и Заповед РД-01-626/27.10.2020г., с оглед постигане бързина на документооборота и намаляване на личните контакти, Ви уведомяваме, че освен по поща и/или с куриер, заявления, доокомплектовки, договори и други документи, следва да бъдат сканирани и изпращани на официалната електронна поща на ПУДООС а именно: webmaster@pudoos.bg или по междуведомствения автоматичен обмен /комуникатор/

Във връзка с гореизложеното ПУДООС призовава заинтересованите страни да използват следните канали за подаване на документи:

1. Чрез лицензиран пощенски оператор

2. Електронна поща: webmaster@pudoos.bg

3. В  деловодството на ПУДООС, като приема на документи ще се осъществява до 17:00 ч. всеки работен ден.

 

ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.”

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор


ВАЖНО:

СПИСЪК НА ВХОДИРАНИТЕ ПРОЕКТИ  ПО КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2021г.


ВАЖНО:

На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

- В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

- Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.


ВАЖНО:

На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие актуализация на образец на бланка на заявление за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.


Образецът на заявлението и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“.

 

ВАЖНО:

Банкова сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Считано от 01.01.2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми на ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка:Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид предназначена за ПУДООС да се изпраща на email – адрес: acc@pudoos.bg

С ПМС №81 от 23.04.2012г. e приет   Устройствен Правилник на ПУДООС !

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

ПУДООС – бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“

 

На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

- В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

- Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...