• Обявление за предварителна информация
    - Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци“.
    - Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“.