КРИТЕРИИ, ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

Проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи

КРИТЕРИИ, ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

  1. Проекти, свързани с изграждане и реконструкция на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно – битово водоснабдяване на населението
  2. Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за финансиране на оперативна програма „Околна среда 2007-2013″

-Публикувано на 04.10.2017г.

Списък на финансирани проекти от национална кампания „За чиста околна среда” – 2006-2007

Списък на финансирани проекти от национална кампания „За чиста околна среда” – 2009

Проект за Правилника за устройството и дейността на ПУДООС – свален от началната страница на Предприятието на 17.04.2012г.

Справка за текущи договори и изпълнители
-Публикувано на 16.10.2012 г.