КРИТЕРИИ, ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

  1. Проекти в областта на управление на отпадъците
  2. Проекти в областта на управление на водите
  3. Проекти в областта на опазване чистотата на въздуха
  4. Проекти, свързани с органично земеделие, екологосъобразно животновъдство и екотуризъм
  5. Проекти в областта на биоразнообразието
  6. Правила за отпускане на заеми от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
  7. Изисквания за подаване на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, финансирани по реда на ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци
  8. Доклади в съответствие с разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населените места
  9. Процедура по прием на заявления за инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД

 

Заявление-образец при кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на средства под формата на :
Безвъзмездна помощ
Безлихвен заем
-Информация за съответствие на агломерация (образец №5)
-Заявление – образец за възстановяване на внесена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

- Заявление-образец към Процедура по прием на заявления за инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Заявление за достъп до обществена информация

 

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ФИНАНСИРАНИ ПО РЕДА НА

ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци