КРИТЕРИИ, ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

  1. Проекти в областта на управление на отпадъците
  2. Проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи
  3. Проекти, свързани с изграждане и реконструкция на малки водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно – битово водоснабдяване на населението
  4. Проекти в областта на опазване чистотата на въздуха
  5. Проекти, свързани с органично земеделие, екологосъобразно животновъдство и екотуризъм
  6. Проекти в областта на биоразнообразието
  7. Правила за отпускане на заеми от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
  8. Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за финансиране на оперативна програма „Околна среда 2007-2013″

Заявление-образец при кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на средства под формата на :
Безвъзмездна помощ
Безлихвен заем
-Заявление – образец за възстановяване на внесена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Заявление за достъп до обществена информация

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Последни новини

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...