АКТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • [33-22.12.2017]Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ПЕРСОНАЛА НА ДНСД ПРИ ПУДООС, АНГАЖИРАН С ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОПАСНИ МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ“
  -Дата на публикуване 22.12.2017г.
 • повече…

 • [32-21.12.2017]„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква „б“ от ЗОП” по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени позиции
  -Дата на публикуване 21.12.2017г.
 • повече…

 • [31-16.12.2017]„Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции” по проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • повече…

 • [30-13.12.2017],,Начално специализирано и поддържащо обучение на персонала на петте общински центъра в общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол“
  -Дата на публикуване 13.12.2017г.
 • повече…

 • [29-07.12.2017]„Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци“
  -Дата на публикуване 07.12.2017г.
 • повече…

 • [28-08.08.2017]„Външен одит от сертифицирана одитираща организация на проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
  -Дата на публикуване 28.08.2017г.
 • повече…

 • [27-27.07.2017]„Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи и лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи, ремонт на ел. мотори и въздушни цилиндри“
  -Дата на публикуване 25.07.2017г.
 • повече…

 • [26-25.07.2017]„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, КОНСУМАТИВИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПУДООС“
  -Дата на публикуване 25.07.2017г.
 • повече…

 • [25-10.07.2017]„ДОСТАВКА, МОНТАЖ, КАЛИБРИРАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗАНАЛИЗАТОР ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСИНЕРАТОРА ПРИ ПУДООС“
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • повече…

 • [24-07.06.2017]„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, КОНСУМАТИВИ, САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
  -Дата на публикуване 07.06.2017г.
 • повече…

 • [23-09.05.2017]Обществена поръчка с предмет „Извършване оценка на съответствието и строителен надзор при строеж на пет пилотни общински центъра по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 5 (пет) обособени позиции
  -Дата на публикуване 09.05.2017г.
 • повече…

 • [22-05.04.2017]ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква „б“ от ЗОП” по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 5 (пет) обособени позиции
  -Дата на публикуване 05.04.2017г.
 • повече…

 • [21-06.03.2017]Договаряне без предварително обявяване „Доставка на газьол – гориво за отопление, със CPV код 09135100-5, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (Обн. – ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.; изм., бр. 99 от 13.12.2016 г., в сила от 13.12.2016 г.), за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови и стопански дейности“ при ПУДООС
  -Дата на публикуване 28.03.2017г.
 • повече…

 • [20-06.03.2017]Извършване на медийна/информационна (местна и национална) кампания по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства
  -Дата на публикуване 06.03.2017г.
 • повече…

 • [19-23.02.2017]Доставка на (лпс) лични предпазни средства (облекло и обувки) за екипа на Инсинератора за опасни отпадъци при ПУДООС
  -Дата на публикуване 23.02.2017г.
 • повече…

 • [18-22.02.2017]Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация по проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци
  -Дата на публикуване 22.02.2017г.
 • повече…

Новини

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече

Eвропейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни
19.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...