АКТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • [22-05.04.2017]ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква „б“ от ЗОП” по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 5 (пет) обособени позиции
  -Дата на публикуване 05.04.2017г.
 • повече…

 • [21-06.03.2017]Договаряне без предварително обявяване „Доставка на газьол – гориво за отопление, със CPV код 09135100-5, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (Обн. – ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.; изм., бр. 99 от 13.12.2016 г., в сила от 13.12.2016 г.), за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови и стопански дейности“ при ПУДООС
  -Дата на публикуване 28.03.2017г.
 • повече…

 • [20-06.03.2017]Извършване на медийна/информационна (местна и национална) кампания по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства
  -Дата на публикуване 06.03.2017г.
 • повече…

 • [19-23.02.2017]Доставка на (лпс) лични предпазни средства (облекло и обувки) за екипа на Инсинератора за опасни отпадъци при ПУДООС
  -Дата на публикуване 23.02.2017г.
 • повече…

 • [18-22.02.2017]Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация по проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци
  -Дата на публикуване 22.02.2017г.
 • повече…

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Последни новини

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...