Банкови сметки:

1. Банкова сметка на ПУДООС за парични предводи в лева: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ

2. Банкова сметка на ПУДООС за парични гаранции в лева: BG64  BNBG 9661 3300 1390 03 при БНБ-ЦУ