Добре дошли в официалната страница на ПУДООС


АКТУАЛНО:

ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.”

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

ВАЖНО:

СПИСЪК НА ВХОДИРАНИТЕ ПРОЕКТИ  ПО КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2021г.

В изпълнение на решение на УС на ПУДООС за изменение на Вътрешни правила за дейността на Предприятието, утвърдени със Заповед от 13.01.2021г., считано от 15.01.2021 г. се променя редът на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

Прием на заявления се осъществява 2 пъти в текущия месец за период от 5 работни дни като началото е 1-во и 15-то число на всеки календарен месец.

След приключване на всеки един от приемите, комисия разглежда подадените заявления по отношение на окомплектованост на документите – наличието на изискуемите документи към подадените заявления, съгласно изискванията на ПУДООС при кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на следващия работен ден, след приключване работата на комисията, неокомплектованите заявления се връщат на заявителите като в придружителното писмо се посочват липсващите документи.

Напълно окомплектованите заявления подлежат на предварителен контрол по реда на Раздел VІ от Вътрешните правила от дейността на ПУДООС.

Изменението на Вътрешни правила за дейността на Предприятието влизат в сила от 15.01.2021 г. Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на изменението ще бъдат разгледани по стария ред на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Горе цитираното решение на УС на ПУДООС не важи за Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

При необходимост от повече информация, относно новите правила за прием може да се свържете с нас на телефони 02/940 62 51 и 02/940 63 24.

ВАЖНО:

На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

- В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

- Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.

ВАЖНО:


На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие актуализация на образец на бланка на заявление за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.


Образецът на заявлението и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“.

ВАЖНО:

СПИСЪК НА ВХОДИРАНИТЕ ПРОЕКТИ  ПО КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2021г.

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания

„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Oт 01.11.2020г. започва приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК.

Обръщаме Ви внимание, че приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане – 29.01.2021г.

Конкурсните проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 15.01.2021г.

Текстът на обявите и образец на декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите може на намерите тук:

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.“

ВАЖНО:

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и Заповед РД-01-626/27.10.2020г., с оглед постигане бързина на документооборота и намаляване на личните контакти, Ви уведомяваме, че освен по поща и/или с куриер, заявления, доокомплектовки, договори и други документи, следва да бъдат сканирани и изпращани на официалната електронна поща на ПУДООС а именно: webmaster@pudoos.bg или по междуведомствения автоматичен обмен /комуникатор/

Във връзка с гореизложеното ПУДООС призовава заинтересованите страни да използват следните канали за подаване на документи:

1. Чрез лицензиран пощенски оператор

2. Електронна поща: webmaster@pudoos.bg

3. В  деловодството на ПУДООС, като приема на документи ще се осъществява до 17:00 ч. всеки работен ден.

ВАЖНО:
Управителният съвет на ПУДООС прие приоритети за финансиране в сектор „Управление на отпадъците“ и сектор „Управление на водите“ приети с Решение, Протокол № 2 от 12.08.2020г.

Повече…

ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2020 г. „ , може да разгледате тук…

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

ВАЖНО:

Във връзка със създалата се извънредна ситуация и решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната и произтичащия от това затруднен режим на работа на всички институции и съгласно решение на Управителния съвет на ПУДООС от заседание, проведено на 01.04.2020г., срокът за публикуване на протокола с класираните проекти от Кампанията „Чиста околна среда – 2020г.“ се удължава до 30.04.2020г.

ВАЖНО:

Списък на входираните проекти между пудоос и общини, кметства, училища, дг и цплр/одк по кампанията  „чиста околна среда“ – 2020г., може да разгледате тук…

ВАЖНО:

Стартира ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства,  кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси/

НОВО:

И през 2019 година екипът на ПУДООС участва активно като партньор в инициативата „Да изчистим България заедно. От бюджета на Предприятието тази година е осигурено закупуването на 40 хил. чувала и 40 хил. чифта ръкавици за еднократна употреба. За областните управи са разпределени бонове за гориво за транспортиране на събраните количества до Регионалните системи за управление на отпадъците. МОСВ, ПУДООС, ИАОС и РИОСВ – София традиционно събраха отпадъците в Ловния парк в столичния кв. „Дианабад“.

ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2019 г. „ , може да разгледате тук…

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

ВАЖНО:

Таблица с входящите номера на всички получени в срок проектни заявления за Кампания „ Чиста Околна Среда – 2019 г. „

ВАЖНО:

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания
„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Обявата е публикувана на страниците на в. „24 Часа“ и в. „България днес“ на 18.01.2019г.
-Приложение1
-Приложение2
ВАЖНО:

Уведомяваме Ви, че съгласно взето Решение с Протокол № 5 от 30.11.2018г. – Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“.

ВАЖНО:

Уведомяваме Ви, че съгласно взето Решение с Протокол № 4 от 06.11.2018г. – Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“, приети с Решение Протокол № 2 от 23.06.2016г.

ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2018 г. „ , може да разгледате тук…

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

ВАЖНО:
Таблица с входящите номера на всички получени в срок проектни заявления за Кампания „Чиста Околна Среда – 2018 г. „ , може да разгледате тук…

ВАЖНО:

Във връзка с предварително уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“, че на 04.04.2018 година ще бъде извършена профилактика на електроенергийни съоражения и електрозахранването ще бъде временно прекъснато в интервал от 9:00 до 16:30 часа на ул. Триадица №4 в ПУДООС. В тази връзка Ви информирамe, че административните информационни услуги също ще бъдат недостъпни в посочения интервал.

Ръководството на ПУДООС поднася извинения  за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

ВАЖНО:

КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018span style=“text-decoration: underline;“> г.”

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”.

Повече…

ВАЖНО:

75,5 МЛН. ЛВ. ОТПУСКА ПУДООС ПРЕЗ 2018 Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Общо 75 597 700 лв. ще отпусне през 2018 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за политики в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда. Това заяви вчера изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева при представянето на отчета за 2017 г. и приоритетите на ПУДООС за 2018 г. пред Комисията по околна среда и води в парламента.

Повече…

ВАЖНО:
Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2017 г. „ , може да разгледате тук…

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

ВАЖНО:
Уведомяваме ви, че на основание чл. 4, ал. 2 от наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (пудоос) има следните инвестиционни предложения:

ВАЖНО:
За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

ВАЖНО:


22 общини ще събират опасните си отпадъци от бита разделно по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество на стойност 8, 8 млн. швейцарски франка. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел дадоха официален старт на дейностите.

„Това е един от най-важните проекти в областта на отпадъците“, каза министър Василева. И обясни, че на територията на Созопол, Левски, Разград, Шумен и Съединение ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване над 360 хил. жители.

Повече…

 

ВАЖНО: ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПУДООС!

С РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2 НА 23.06.2016 Г. И ПРОТОКОЛ № 3 НА 27.08.2013 Г.

Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:


ВАЖНО:


Старите лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита ще се събират разделно в 22 общини  по пилотен проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства  ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване 360 хил. жители.

В момента на повечето места опасните отпадъци от бита се изхвърлят в контейнерите. С реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането им ще става екологосъобразно.

В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко начина, които бяха представени на кметовете на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол в два швейцарски кантона – Цюрих  с 1,45 млн. жители и 169 общини, и Цуг – включващ  11 общини с население от 120 хиляди души.

Повече…

ВАЖНО:

Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2016 г. „ , може да разгледате тук…
Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

МОСВ и ПУДООС изказват своята благодарност на всички участници в Националната кампания „ Чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ за тяхното старание, креативност и съпричастност към идеята за еднa по-красива и подредена България!


ВАЖНО:


На прoведената пресконференция на която се отчетоха резултатите по програма „Чиста околна среда 2015“ и бяха оповестени възможностите за финансиране на проекти с новата кампания за 2016 г.

1,2 млрд. лв. за общините през 2016г. в областта на околната среда

През 2016 г. общините могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти чрез финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд, съобщи на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Най-големият финансов ресурс – от около 1 млрд. лв., е по новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 402,6 млн. лв. от този бюджет е във водния сектор за реализацията на т. нар. ранни проекти. Това са проектите на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен (Долна Митрополия) за изграждане на ВиК инфраструктура, от които вече чакаме предложения, каза Василева.

Обявена е и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини – Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Бюджетът е в размер на 234 млн. лв. Вече са извършени анализи на дейностите и се надявам скоро да пристъпим към подписване на договори, съобщи министърът.

През тази година на разположение на местните власти в сектор „Води“ ще бъдат още 121,5 млн. лв. Средствата ще се предоставят на 5 общини. Ще се финансира и Столичната община, за да разработи регионалното си прединвестиционно проучване.

Повече…

 

ВАЖНО:

За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Обявата е публикувана на страниците на в.“Труд“ и в.“24 часа“ на 15.01.2016 г.

ВАЖНО:

ПУДООС представя напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци,които не отговарят на нормативните изисквания“

На 29 септември от 16 ч.в Бизнес център и хотел „Земята и хората“, зала „Тракия“, екипът на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ПУДООС / ще представи напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, финансиран по договор за БФП, сключен между ПУДООС и МОСВ.

Повече…

Във връзка с предстоящото отчитане на сключените договори по кампанията „Чиста околна среда – 2015г.“, Ви уведомяваме че, за да бъде извършено окончателното плащане от страна на ПУДООС  е необходимо да бъдат представени следните документи:

  • Искане за плащане, за цялата сума по договора, подписано и подпечатано.
  • Протокол от съответната РИОСВ – оригинал
  • Копия на първични счетоводни документи, заверени „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.
  • Копие на Образец Акт №19 /в случай, че има договор с фирма-изпълнител/, заверен „вярно с оригинала“,подписан и подпечатан.

Окончателното плащане се извършва при наличие на всички изискуеми документи.

ВАЖНО !

Във връзка с големият брой постъпващи в МОСВ запитвания относно възможностите за финансиране от ПУДООС на проекти за изграждане на електроцентрали , използващи за гориво биомаса и/или други видове възобновяеми енергийни източници Управителният Съвет на свое заседание на 14.12.2012 г. взе следното ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ:

От ПУДООС няма да бъдат отпускани средства , под формата на безлихвен заем и безвъзмездна финансова помощ , за реализация на проекти за изграждане на  електроцентрали . Постъпили и постъпващи заявления за финансиране такъв тип проекти ще бъдат връщани на Заявителите по служебен ред без разглеждане от страна на експертите на ПУДООС .

Основен мотив за взетото решение е , че за периода 2013 – 2014 г. финансовият ресурс на Предприятието е недостатъчен за финансиране на всички постъпили заявления за реализация на такъв вид проекти. Към настоящия момент също така съществуват и други алтернативни източници за финансиране на изграждането на електроцентрали , както и значителни преференции в цената за изкупуване на произвежданата електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

ВАЖНО:

Банкова сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Считано от 01.01.2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми на ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка:Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид предназначена за ПУДООС да се изпраща на email – адрес: acc@pudoos.bg

С ПМС №81 от 23.04.2012г. e приет   Устройствен Правилник на ПУДООС !

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

ПУДООС – бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“

Уважаеми гости на страницата на ПУДООС ,
Опазването на околната среда е мисия на цялото ни общество и засяга всички нас – заедно , като граждани на държава с необятни и красиви природни дадености , така и поотделно – като индивидуалното отношение, отговорност и разбиране на всеки един от нас за важността на природата и ресурсите , с които тя ни помага в нашето ежедневие .Именно такова отговорно отношение към природата , природните ресурси и бъдещето на планета ни открихме в авторската презентация „ РЕЦИКЛИРАНЕТО : Втори шанс на ПРИРОДАТА „ на Яна Стойкова , ученичка от 6 А клас на Софийска Математическа Гимназия , която представяме на Вашето внимание .

На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

- В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

- Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...