Добре дошли в официалната страница на ПУДООС

 

АКТУАЛНО

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол с класираните проекти в Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“

СЪОБЩЕНИЕ
До участниците в Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“

С Протокол № 4/17.05.2024 г. на заседание на управителния съвет на ПУДООС, проведено в оперативен порядък се взе следното решение:

1. Изменя се решение на УС на ПУДООС, взето съгласно Протокол № 3/29.03.2024 г., като се преразпределят отпуснатите средства в размер на 7 000 хил. лв. пропорционално на максималната обща стойност на всички постъпили  проекти – 24 810 хил. лв. спрямо броя постъпили заявления за всяка една от групите заявители. Средствата се разпределят както следва:
- за общини и кметства – до 4 773 882 лв. и
- за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до 2 226 118 лв.

2. Удължава се крайният срок за изпълнение на дейностите по всички одобрени проекти – до края на месец декември 2024 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 23.05.2024 г. на интернет страницата на ПУДООС.

 


Във връзка с изключително големия брой постъпили общо 2 180 броя проектни предложения от общини, кметства, училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК, изказваме своите благодарности към всички участници в тазгодишната кампания.

Предвид взетото от управителния съвет на ПУДООС решение за увеличаване на средствата, предвидени за провеждане на кампанията съгласно Протокол № 3/ 29.03.2024 г., Ви уведомяваме, че поради необходимост от технологично време за съставяне на протокол на одобрените и класирани проекти, същият ще бъде оповестен на интернет страницата на ПУДООС във възможно най-кратък срок.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На заседание на управителния съвет на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведено на 29.03.2024г.  в оперативен порядък е взето решение за завишаване на финансовия ресурс, предвиден за провеждането на Националната кампания „Чиста околна среда – 2024г.“  от 3 500 хил. лв. на 7 000 хил. лв.

Протокол № 3/29.03.2024 г. на УС на ПУДООС е публикуван на интернет-страницата на ПУДООС www.pudoos.bg, раздел „Решения на УС“.

 • Протокол с добавени проекти по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ поради установен технически пропуск при входирането им.
 • Списък с входираните проекти по Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“
 • Чиста околна среда 2024 г.

  Стартира ежегодният конкурс за 2024г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

  На свое заседание, Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда-2024г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

  Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  1. За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 000 000 лв.;

  2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност – 1 500 000 лв.

  Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти – за общини и кметства до края на месец ноември 2024г., за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до края на месец октомври 2024г.

  В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2022г. и 2023г.

  Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на МОСВ.

  Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2024@pudoos.bg

  Проектът заедно с приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!!!

  Крайният срок за подаване на проектните предложения е:

  - За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 23.02.2024г.

  - За общини и кметства – 29.02.2024г.

  Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 15.03.2024г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2024г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

  Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 15.04.2024г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2024г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

  АКТУАЛНО:

  На заседание, проведено на 03.05.2022 г., Управителния съвет на ПУДООС прие актуални приоритетите за финансиране от ПУДООС на проекти в сектори „Управление на отпадъците“ и „Управление на водите“, в едно с Изисквания при кандидатстване пред Предприятието.

  Изискванията и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“.

  Актуални приоритети за финансиране на ПУДООС

   

  ВАЖНО!

  В изпълнение на решение по т.4.1. от Протокол № 4 от заседание на Управителния съвет на ПУДООС проведено на 01.07.2021 г., в раздел „ИНФОРМАЦИЯ“ е публикувана СПРАВКА в табличен вид, съдържаща основните параметри на одобрените за финансиране проекти за 2020 г. и 2021 г.: предмет на проекта и заявител, параметри на проекта, отпусната сума за финансиране, наличие на подписан договор за предоставяне на БФП, статус на договора, и др.

   

  АКТУАЛНО:

  Считано от 09.07.2021г. отново е възстановено приемането на Заявления за финансиране на екологични проекти и дейности в ПУДООС.

  В изпълнение на решение на УС на ПУДООС за изменение на Вътрешни правила за дейността на Предприятието, утвърдени със Заповед от 13.01.2021г., считано от 15.01.2021 г. се променя редът на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

  Прием на заявления се осъществява 2 пъти в текущия месец за период от 5 работни дни като началото е 1-во и 15-то число на всеки календарен месец.

  След приключване на всеки един от приемите, комисия разглежда подадените заявления по отношение на окомплектованост на документите – наличието на изискуемите документи към подадените заявления, съгласно изискванията на ПУДООС при кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

  В рамките на следващия работен ден, след приключване работата на комисията, неокомплектованите заявления се връщат на заявителите като в придружителното писмо се посочват липсващите документи.

  Напълно окомплектованите заявления подлежат на предварителен контрол по реда на Раздел VІ от Вътрешните правила от дейността на ПУДООС.

  Изменението на Вътрешни правила за дейността на Предприятието влизат в сила от 15.01.2021 г. Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на изменението ще бъдат разгледани по стария ред на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

  Горе цитираното решение на УС на ПУДООС не важи за Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

   

  ВАЖНО:

  На заседание, проведено на 01.07.2021 г., УС на ПУДООС прие допълнение и актуализация на приоритетите за финансиране от ПУДООС на проекти в сектор „Управление на водите“, в едно с Изисквания при кандидатстване пред Предприятието (последно изменени с решение на УС Протокол №1/26.02.2021г.)

  Актуални приоритети за финансиране на ПУДООС

  Изискванията и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“

   

  ВАЖНО:

  В изпълнение на решение на УС на ПУДООС в началото на 2021 г. бе обявен прием на заявления за инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

  Приемът на заявления за инвестиционни проекти бе осъществен в рамките на 5 работни дни, считано от 15.03.2021 г. до 19.03.2021 г. вкл. Последващата оценка и класиране на подадените заявления е извършена съгласно приета от УС на ПУДООС Методология за прием, критерии за оценка и финансиране на проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

  На основание Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-621/15.06.2021 г. бе извършен одитен ангажимент за консултиране в ПУДООС на съвместната процедура за прием, критерии и оценка на екологични проекти и дейности с участие на МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и МОСВ. Целта на одита е да се провери дали резултатите от проведената процедура за подбор и оценка на екологичните проекти чрез прилагането на разработена за целта методология, води до целесъобразно и ефективно използване на финансовия ресурс при спазване на принципа за добро финансово управление. Обхватът на одитния ангажимент включва проверка на :

  • Законосъобразност на взетите решения;
  • Съответствие на действията съобразно устройството и дейността на ПУДООС и правилата за работа на Управителния съвет на Предприятието;
  • Финансово обезпечение на поетите разходи.

  Одитен доклад №ОАК-2106 за извършен одитен ангажимент за консултиране на проведена в ПУДООС процедура за прием, критерии и оценка на екологични проекти и дейности с участие на МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МОСВ.

  АКТУАЛНО!

  Двама студенти са победители в конкурса „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ за 2021 г.

  Министърът на околната среда и водите Асен Личев учреди ежегоден конкурс за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ като част от инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността в България през 2021 г. Конкурсът бе проведен от Изпълнителната агенция по околна среда, която обяви неговото първо издание за академичната 2021/2022 г.

  Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

  Целта на конкурса е подкрепа за приемственост между теорията и практиката и приобщаване на младежите, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери. Младите специалисти следва да бъдат подкрепени в развитието си, за да се реализират успешно в бъдещата си отговорна кариера.

  Конкурсът ще се провежда всяка година в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (16-22 септември), която насърчава местните власти да въвеждат и подкрепят мерки за устойчив транспорт и представлява възможност за подобряване качеството на въздуха в градовете и осигуряване на устойчиви екологични решения за градската среда. С тази идея конкурсът ще насърчава студентите да представят оригинален, последователен и основан на науката подход за овладяване на предизвикателствата в градската околна среда и мобилността в своите разработки.

  Във връзка с гореописаното и в изпълнение на Заповед на № РД – 859 от 10.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, Комисия за избор на победител в конкурса за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ се обедини около преценката, че двама кандидати са подчертано равностойни в представянето си в конкурса. Те са изключително интересни като пример за прилагането на две коренно различни научни методологии, които еднакво добре водят до ефективност и резултат.

  С оглед на горното, Комисията предложи в това първо издание на конкурса да бъдат излъчени двама победители : Габриела Методиева, II курс специалност: Икономика с чуждоезиково обучение в Университет за национално и световно стопанство и Десислава Райкова, IV курс специалност: Биология в СУ „ Св. Климент Охридски“.

  Допълнителна информация относно официалното награждаване на победилите в Конкурса можете да намерите на линка по-долу:

  Министър Личев: Околната среда може без човечеството, но то не може без нея

  ВАЖНО:

  Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и Заповед РД-01-626/27.10.2020г., с оглед постигане бързина на документооборота и намаляване на личните контакти, Ви уведомяваме, че освен по поща и/или с куриер, заявления, доокомплектовки, договори и други документи, следва да бъдат сканирани и изпращани на официалната електронна поща на ПУДООС а именно: webmaster@pudoos.bg или по междуведомствения автоматичен обмен /комуникатор/

  Във връзка с гореизложеното ПУДООС призовава заинтересованите страни да използват следните канали за подаване на документи:

  1. Чрез лицензиран пощенски оператор

  2. Електронна поща: webmaster@pudoos.bg

  3. В  деловодството на ПУДООС, като приема на документи ще се осъществява до 17:00 ч. всеки работен ден.

   

  ВАЖНО:

  Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.”

  Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

  ВАЖНО:

  СПИСЪК НА ВХОДИРАНИТЕ ПРОЕКТИ  ПО КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ – 2021г.

  ВАЖНО:

  На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

  Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

  - В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

  - Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

  Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.

   

  ВАЖНО:

  На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие актуализация на образец на бланка на заявление за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.

  Образецът на заявлението и списъкът на документите, необходими при кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната са общодостъпни на страницата на ПУДООС в Интернет, на адрес www.pudoos.bg, секция „Документи“.

   

  ВАЖНО:

  Банкова сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ,

  BIC код на БНБ: BNBG BGSD

  Считано от 01.01.2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда/ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми на ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

  Забележка:Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

  Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид предназначена за ПУДООС да се изпраща на email – адрес: acc@pudoos.bg

  С ПМС №81 от 23.04.2012г. e приет   Устройствен Правилник на ПУДООС !

  ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

  ПУДООС – бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“

   

  На заседание, проведено на 22.12.2020 г., УС на ПУДООС прие Принципно решение за определяне на срок на валидност на взетите от управителния съвет решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти, както следва:

  Определя се общ срок до пет години за изпълнение на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, както следва:

  - В срок до две години от датата на Решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект, да се сключи договор за финансиране. В случай, че след изтичане на определения срок, не се сключи договор с ПУДООС, независимо от причините за това, взето от Управителния съвет решение за финансиране автоматично се отменя.

  - Срокът за изпълнение на сключения договор с ПУДООС не може да е по-дълъг от три години от датата на подписването му.

  Решението на УС на ПУДООС влиза в сила от 22.12.2020 г.

   

  Новини

  Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

  Повече


  ВИЖ ВСИЧКИ

  Още

  БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
  пудоос-внесе-проект-за
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  "ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

  пудоос-внесе-проект-за

  Сигнали за нередности


  Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

  Съвместни проекти

  Стратегия за управление на био-отпадъците в България  Повече...