КРИТЕРИИ, ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА:

  1. Проекти в областта на управление на отпадъците
  2. Проекти в областта на управление на водите
  3. Проекти в областта на опазване чистотата на въздуха
  4. Проекти, свързани с органично земеделие, екологосъобразно животновъдство и екотуризъм
  5. Проекти в областта на биоразнообразието
  6. Правила за отпускане на заеми от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
  7. Допустими дейности при проектиране на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, финансирани чрез ПУДООС в сектор „Управление на отпадъците“
  8. Доклади в съответствие с разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населените места

 

Заявление-образец при кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на средства под формата на :
Безвъзмездна помощ
Безлихвен заем
-Информация за съответствие на агломерация (образец №5)
-Заявление – образец за възстановяване на внесена продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Заявление за достъп до обществена информация

 

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ФИНАНСИРАНИ ПО РЕДА НА

ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...