СЪЗДАВАНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА НА ПУДООС

  • Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е юридическо лице, създадено със Закона за опазване на околната среда-чл.60 ал.1. / ДВ бр.91 от 25.09.2002г./
  • ПУДООС е държавно предприятие по смисъла на чл. 62 ал.3 от ТЗ и не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
  • С Правилника, приет с ПМС №81 от 23.04.2012 г., се урежда устройството и дейността на ПУДООС.
  • ПУДООС е пълен правоприемник на правата и задълженията на Националния фонд за опазване на околната среда.

Банкова сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Забележка: В платежните нареждания към ПУДООС не се посочва вид плащане, тъй като сметката на предприятието е набирателна и приходите по нея се различават от тези към държавния бюджет. Платежните към ПУДООС са бюджетни, като в тях не се попълва вид плащане. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид предназначена за ПУДООС да се изпраща на email – адрес: acc@pudoos.bg

Структура на ПУДООС

Дирекции на ПУДООС

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...