Владислав Георгиев
Директор дирекция

Телефон: 02 940 6630
Ел. поща: v.georgiev@pudoos.bg
 
 

ДИРЕКЦИЯ

„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ“

Служители

Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ („АПФО“) подпомага Изпълнителния директор при изпълнението на дейности свързани с административно-правното обслужване, административния капацитет и човешките ресурси, усъвършенстване качеството на административното обслужване, деловодната и архивната дейност, информационното осигуряване и прилагане на информационните технологии и информационната сигурност, финансово управление и счетоводна отчетност. Стратегическата цел на дирекция „АПФО“ е повишаване на доверието и ползата от дейността на ПУДООС чрез осъществяване на административно-правни и финансови дейности по текущото обслужване на дейността на предприятието. Структура и състав – Дирекцията се ръководи от Директор дирекция „АПФО“. Състава на дирекцията включва служители изпълняващи юридически, счетоводни, експертни и технически длъжности, утвърдени с длъжностното щатно разписание на ПУДООС. Изменението на длъжностния състав се извършва по предложение на изпълнителния директор и се приема от Управителния съвет, в т.ч. числения състав на дирекцията.

 • Състава на дирекцията включва следните длъжности:
 • Директор дирекция „АПФО“;
 • Главен счетоводител;
 • Счетоводители;
 • Счетоводител – касиер;
 • Икономист, финанси;
 • Старши експерти;
 • Младши експерт;
 • Главен юрисконсулт;
 • Юрисконсулти;
 • Експерт, организация на труда;
 • Експерт сигурност на информационни и комуникационни технологии;
 • Деловодители;
 • Шофьор, лек автомобил до 9 места /Шофьор – снабдител/;
 • Чистач, производствени помещения.

ЗАДАЧИ НА ДИРЕКЦИЯ „АПФО“

 1. Планира дейността на дирекцията в частта на годишния План за дейността на предприятието, който се приема от Управителния съвет и одобрява от министъра на околната среда и водите. Планира сроковете за изпълнение на тези дейности и задачи и отговорните лица в дирекцията във връзка с тях и в съответствие със сроковете и задачите възложени от изпълнителния директор;
 2. Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица;
 3. Организира и контролира деловодната и куриерската дейност в ПУДООС, по систематизирането и съхраняването на документи в съответствие с изискванията на Закона за националния архивен фонд;
 4. Организира и контролира процеса по изготвяне, съгласуване и отчетност на административни договори, по които ПУДООС е страна;
 5. Организира и контролира процеса по изготвяне, съгласуване, предварителен контрол и отчетност на договори за финансиране, съставяни след Решения на УС на ПУДООС;
 6. Организира изготвянето на проект на план-графика за възлагане на обществени поръчки от предприятието. Контролира изпълнението му;
 7. Организира изготвянето на тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП, като отговаря за законосъобразността на актовете;
 8. Организира и контролира процеса по осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;
 9. Организира и контролира процеса по разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на ПУДООС;
 10. Организира и контролира процеса по изготвяне на проекти на заповеди,  становища, доклади, решения и други по правни  и финансови проблеми, свързани с дейността на дирекцията и цялото предприятие;
 11. Организира разработването на вътрешните правила, процедури, инструкции и други, касаещи дейността на дирекцията, която ръководи и осъществява текущ контрол на подчинените си служители във връзка с тяхното изпълнение;
 12. Организира и контролира създаването и поддръжката на регистри и база данни и поддръжката на интернет страницата на ПУДООС в актуално състояние;
 13. Организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;
 14. Организира процеса по изготвяне и актуализация на длъжностно и поименно разписание на длъжностите в ПУДООС;
 15. Организира процеса и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на оценяване работата на служителите и работниците в ПУДООС;
 16. Организира поддръжката на трудовите досиета на служителите и работниците, издаването и заверяването на трудови книжки;
 17. Организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на процедури по реда на Кодекса на труда. Отговаря за изготвянето и законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите и работниците в ПУДООС;
 18. Организира стопанското и транспортното обслужване в ПУДООС;
 19. Организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;
 20. Осъществява текущ контрол при съставянето, съгласуването и изпълнението на финансовия план на предприятието;
 21. Организира изпълнението на задачите в дирекцията, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение. Възлага изпълнението на задачи от служителите в дирекцията в определените срокове, възложени от изпълнителния директор и сроковете във вътрешните правила.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...