Илияна Дойчева
Директор дирекция

Телефон: 02 951 61 64
Ел. поща:il.doicheva@pudoos.bg
 
 

ДИРЕКЦИЯ

„НЕФИНАНСОВИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Служители

Функциите на дирекция „Нефинансови стопански дейности“ са определени на основание на чл. 20 от Правилник за устройството и дейността на ПУДООС.

Дирекция „Нефинансови стопански дейности“ (НСД) извършва експлоатация, поддръжка и съхраняване на инсталацията и съоръженията, предназначени за третиране /изгаряне/ на опасни медицински отпадъци (Инсинератор) при спазване на нормативите за опазване на околната среда.

Стратегическата цел на дирекция „НСД“ е повишаване на доверието и ползата от дейността на ПУДООС чрез експлоатацията, поддръжката и съхраняването на обществено значими обекти, съоръжения и инсталации – публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване от МОСВ, с предназначение опазване на околната среда.

Структура и състав – Дирекцията се ръководи от Директор дирекция „НСД“. Дирекцията се състои от следните категории персонал: ръководен – директор дирекция; административен персонал, включващ инженерно-технически специалисти, експертен персонал; специалисти; сменен персонал, включващ началник смени и работници и персонал по поддръжката и общи работници; изпълнители –шофьори, товарни автомобили и персонал, вкл. длъжности, неизискваща специална квалификация.
Изменението на длъжностния състав на дирекцията се извършва по предложение на изпълнителния директор и се приема от Управителния съвет, в т.ч. числения състав на дирекцията.

Състава на дирекцията включва следните длъжности:

 • Директор дирекция „НСД“;
 • Главен специалист;
 • Старши специалист;
 • Инженер- енергетик;
 • Техник – механик/Механик/;
 • Инженер, КИП и А;
 • Експерт, здравословни и безопасни условия на работа;
 • Началници на смени;
 • Машинни оператори;
 • Машинни оператори /Работници обслужващи пещта/;
 • Работници по поддръжка;
 • Общи работници;
 • Шофьори, товарни автомобили;
 • Шофьори, товарни автомобили /Помощник шофьори/;
 • Чистач, производствени помещения.

ЗАДАЧИ НА ДИРЕКЦИЯ „НСД“

 1. Осигуряване експлоатацията, поддръжката и съхраняването на обществено значимите обекти, съоръженията и инсталациите (инсинератора), предоставени за стопанисване от МОСВ, с предназначение опазване на околната среда.
 2. Осигуряване изпълнението на всички дейности, които са свързани с приемането, транспортирането, складирането и обезвреждането на опасните болнични и други опасни отпадъци и технологичното обезпечаване на целия процес.
 3. Съблюдаване опазването на околната среда и спазване на изискванията и нормативната уредба, отнасяща се до дейностите по събиране, транспортиране, временно съхранение и третиране на получаваните отпадъци.
 4. Обезпечаване спазването на технологична дисциплина при експлоатация на съоръженията и инсталациите (инсинератора) и не допускане на аварии.
 5. Разработване и поддържане на актуална документация за състоянието на обектите, съоръженията и инсталациите, както и документацията, касаеща дейността на дирекцията.
 6. Организиране и участие в провеждането на обществени поръчки, които се възлагат от ПУДООС, необходими за експлоатацията на обектите, съоръженията и инсталациите, и в изготвянето и сключването на договорите с изпълнители, във връзка с дейността на дирекцията. Изготвяне на технически задания и участие в подготовката на документацията за възлагане на обществените поръчки.
 7. Участие в провежданите от предприятието и МОСВ информационни кампании, които имат за цел да запознаят обществеността с дейността, свързана с експлоатираните обекти и съоръжения от ПУДООС.
 8. Изготвяне на частта от годишния план за дейността на предприятието и годишния отчет в частта от компетентност на дирекцията.
 9. Осигуряване охраната на обектите, съоръженията и инсталациите.
 10. Осигуряване изпълнението на решенията на Управителния съвет на предприятието, относно задачите от компетентност на дирекцията.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в България



Повече...