Светла Стоянова-Кирчева
Директор дирекция

Телефон: 02 940 6641
Ел. поща: s.kircheva@pudoos.bg
 
 

ДИРЕКЦИЯ

„ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ“

Служители

Функциите на дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“ са определени на основание на чл. 19 от Правилник за устройството и дейността на ПУДООС.

Дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“ („ФЕПД“) подпомага Изпълнителния директор при изпълнението на дейности свързани осъществяване на основната дейност на предприятието за финансиране на екологични проекти и дейности, в изпълнение решенията на Управителния съвет.

Стратегическата цел на дирекция „ФЕПД“ е повишаване на доверието и ползата от дейността на ПУДООС свързана с реализацията на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда чрез осъществяване на безвъзмездно финансиране на екологични проекти и дейности по публично оповестени изисквания за кандидатстване в предприятието.

Структура и състав – Дирекцията се ръководи от Директор дирекция „ФЕПД“. Състава на дирекцията включва служители изпълняващи експертни длъжности и специалисти, утвърдени с длъжностното щатно разписание на ПУДООС. Изменението на длъжностния състав се извършва по предложение на изпълнителния директор и се приема от Управителния съвет, в т.ч. числения състав на дирекцията.

Състава на дирекцията включва следните длъжности:

 • Директор дирекция „ФЕПД“;
 • Главни експерти;
 • Старши експерти;
 • Младши експерт;
 • Младши специалист.

 

ЗАДАЧИ НА ДИРЕКЦИЯ „ФЕПД“

 1. Приемане на подадените заявления за финансиране на екологични проекти и дейности от ПУДООС и проверка за съответствието на депозираните в предприятието заявления за финансиране с изискванията за кандидатстване за финансиране, приети от Управителния съвет;
 2. Осигуряване и координиране изготвянето на експертни становища от компетентната дирекция в МОСВ/РИОСВ/БД/ по внесените заявления за финансиране на екологични проекти и дейности;
 3. Подготовка на документацията за заседанията на Управителния съвет по внесените  проекти и уведомяване на организациите/общините за взетите решения от УС по проектите;
 4. Осигуряване на изпълнението на решенията на Управителния съвет относно проектите от компетентност на дирекцията;
 5. Организиране сключването на договори за предоставяне на средства от предприятието, съгласно взетите решения на УС;
 6. Координиране при изпълнението на сключените договори и извършване на текущ контрол по изпълнение на договорените работи/дейности и плащанията по тях в съответствие с договорните условия;
 7. Извършване проверки във връзка с реализацията на екологичните проекти (при необходимост), финансирани от предприятието по време на тяхното изпълнени и след това;
 8. Координиране на дейността, извършвана от инвеститорските контроли при реализацията на финансираните проекти;
 9. Разработване на проекти на образци на документацията за кандидатстване за финансиране от ПУДООС и проекти на изискванията за финансиране на екологични проекти и дейности и своевременното им предоставяне за актуализация на ръководителя, който ги предлага за разглеждане в УС;
 10. Подпомагане изпълнителния директор при оповестяване чрез печата и чрез други средства за масово осведомяване приоритетите за финансиране и изискванията за финансиране на екологични проекти и дейности, както и на образците на документацията за кандидатстване за финансиране;
 11. Представяне на УС, при поискване от него, на справки и допълнителна информация, която му е необходима във връзка с финансирането на екологичните проекти и дейности;
 12. Изготвяне на частта от годишния план за дейността на предприятието по финансиране на екологични проекти и дейности и на годишния отчет, които са от компетентност на дирекцията.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...