-
Вътрешен одитор

Телефон: -
Ел.поща: -

Дейността по „Вътрешен одит“ е регламентирана в чл. 17 и чл. 22 от Правилника за устройство и дейността на ПУДООС, приет с ПМС № 81 от 23.04.2012 г. ( обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) и е създадена въз основа на Решение от 30.06.2006 год. на Управителния съвет на ПУДООС за създаване на звено за „Вътрешен одит“ на основание  чл. 15 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Основната цел на дейността по „Вътрешен одит“ е да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в предприятието, включително на дейностите, финансирани със средства на Европейския съюз.

Вътрешният одит е на пряко подчинение на изпълнителния директор на предприятието и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Вътрешният одитор осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в предприятието в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.Вътрешният одитор докладва директно на изпълнителния директор на предприятието.

Вътрешният одитор:

 1. Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 2. Изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор на предприятието;
 3. Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
 4. Дава на изпълнителния директор на предприятието независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
 5. Оценява всяка нова система за финансово управление и контрол, както и всяка промяна на структури и функции в предприятието;
 6. Проверява и оценява съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
 7. Консултира изпълнителния директор на предприятието по негово искане, като дава съвети, мнение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
 8. Докладва и обсъжда с изпълнителния директор на предприятието и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
 9. Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор на предприятието при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
 10. Изготвя и представя на изпълнителния директор на предприятието годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор; Годишният доклад за дейността по вътрешен одит се изпраща на министъра на финансите в определения по чл. 40, ал. 5 на ЗВОПС срок;
 11. Осигурява повишаването на професионалната си квалификация и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...