Юри Борисов
Главен Инспектор

Телефон: 02 940 66 43
Ел. поща: y.borisov@pudoos.bg

Дейността на Инспектората е регламентирана в чл. 17 и чл. 21 от Правилника за устройство и дейността на ПУДООС, приет с ПМС № 81 от 23.04.2012 г. ( обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) и започва да функционира със създаването на предприятието, считано от 01.01.2003г.

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията и превенция и ограничаване на корупцията.

Инспекторът е на пряко подчинение на управителния съвет на предприятието и се назначава от изпълнителния директор след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Инспекторът осъществява текущ и последващ контрол върху дейността на предприятието.

Инспекторът извършва периодични проверки, като представя на Управителния съвет информация за констатациите от проверките и прави предложения за отстраняване на допуснатите нарушения.

Инспекторът контролира:

  1. Изпълнението на функциите на дирекциите;
  2. Ефективността на работата и степента на взаимодействие между тях;
  3. Извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия и бездействия на служители от предприятието;
  4. Проверява за спазването на трудовото законодателство;
  5. Извършва проверки относно наличието или липсата на конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от изпълнителния директор.

Инспекторът извършва проверка въз основа на заповед на изпълнителния директор. За резултатите от проверката се изготвя доклад, който се представя на изпълнителния директор.

Инспекторът ежегодно представя отчет за дейността си пред изпълнителния директор.

Управителният съвет и изпълнителния директор може да изисква извършването на специализирани проверки по отношение на определени звена, дейности и обекти.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...