Ива Димитрова
Финансов контрольор

Телефон: 02 940 66 57
Ел. поща: i.dimitrova@pudoos.bg
 
 
Функциите на Финансовия контрольор са определени на основание на чл. 23 от Правилник за устройството и дейността на ПУДООС.

Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор на предприятието.

Финансов контрольор:

  1. Извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане на решение от изпълнителния директор на предприятието, свързано с дейността на предприятието, и изразява мнение за съответствие с приложимото законодателство;
  2. Изисква и има право да получава всички данни и документи, включително в електронен вариант, за целите на предварителния контрол и по своя преценка прави проверки на място.
  3. При осъществяване на дейността си финансовия контрольор се подпомага от лица, определени с писмен акт на изпълнителния директор.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...