• ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ДОСТАВКИ 2016 г.
  -Дата на публикуване 29.02.2016г.
 • ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – УСЛУГИ 2016 г.
  -Дата на публикуване 29.02.2016г.
 • ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ДОСТАВКИ 2015 г.
 • 1. Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно Приложение № 1 по
  чл. 38 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за нуждите на
  инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови
  и стопански дейности“ за срок от 12 (дванадесет) месеца. Горивото предмет на поръчката
  е газьол за отопление със съдържание на Сяра до 0,001% – код по КН 27 10 19 43.
  2. Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на надзорни съоръжения – бойлер утилизатор, тръбни снопове, шнекове, филтърно тяло, затворни органи по пещта и разширителен съд
  -Дата на публикуване 05.03.2015г.

 • ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – УСЛУГИ 2015 г.
 • 1. ,,Техническа помощ за подготовка на тръжна документация и консултантски услуги по време на проекта“
  по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”
  2. ,,Техническа помощ за подготовка на тръжна документация и консултантски услуги по време на проекта, мониторинг на замърсени почви чрез вземане на проби“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“
  3. ,, Проектиране и авторски надзор на петте общински центъра “ по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”
  4. ,,Преопаковане, транспорт и окончателно обезвреждане на пестициди и саниране на складове“ по проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”
  със следните обособени позиции:
  Лот 1 – територията на РИОСВ Варна, Русе, Шумен
  Лот 2- на територията на РИОСВ – Велико Търново
  Лот 3 – на територията на РИОСВ Враца, Плевен, Монтана
  Лот 4 – на територията на РИОСВ Благоевград, Пазарджик, Перник и София.
  Лот 5 – на територията на РИОСВ Бургас и Стара Загора.
  от 6 – на територията на РИОСВ Пловдив, Смолян, Хасково.
  5. „Независим строителен надзор относно изграждането на петте пилотни общински центъра“ по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”
  6. „Извършване на Морфологичен анализ‘‘ по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”
  -Дата на публикуване 05.03.2015г.

 • ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – СТРОИТЕЛСТВО 2015 г.
 • ,,За извършване на строителството на петте пилотни центъра“ по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”
  -Дата на публикуване 05.03.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...