Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии

Описание и изисквания:

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии“ в дирекция „Административно, правно и финансово обслужване“

 

Основни задължения:

 • Осъществява софтуерно и технологично осигуряване на компютърната техника в предприятието.
 • Следи за изпълнението на програми за внедряване на съвременни информационни технологии и комуникации в предприятието и организира изпълнението им.
 • Извършва периодична актуализация на операционните системи, провежда и осъществява техническа поддръжка на наличния хардуер, прави предложения за периодично технологично обновяване и отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.
 • Инсталира, конфигурира и подържа работни станции и др. инсталира локални,    мрежови принтери и др. периферни устройства. Администрира и контролира TCP/IP мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства – модеми.
 • Техническа поддръжка на квалифицирани електронни подписи, издадени на служителите на ПУДООС: инсталиране на съпътстващия софтуер, диагностика за работоспособност, настройка на браузър и операционна система.
 • Извършва и други действия, възложени от ръководството на предприятието, вкл. и предлагане закупуването на нови и модернизирани програмни продукти, като извършва  тяхното инсталиране и поддържане.
 • Подържа и актуализира интернет страницата на предприятието.
 • Консултира ръководството на предприятието във връзка с информационната сигурност.
 • Подпомага изготвянето на политиките, целите и процедурите за оценка на информационната сигурност.
 • Изготвя анализи за настъпили инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, докладва и предлага действия за компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти.
 • Следи новостите за заплахи за сигурността, отчитайки наличния в предприятието софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер.
 • Разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на информационната сигурност на предприятието. Следи за появата на нови вируси и зловреден код, спам, атаки и взема адекватни мерки.
 • Изпълнява законосъобразни и целесъобразни допълнителни задачи, възлагани от ръководството.

 

Изисквания:

 1. 1. Образователна степен: „Бакалавър“ или международно признати сертификати в областта на информационните технологии
 2. 2. Област на висше образование: природни науки, математика и информатика, технически науки и в областта на информационните технологии.
 3. 3. Професионален опит – 4 години.

Способности и умения:

 • умение за работа Windows Server/2008-2016, Firewall-Cisco, Check point, Windows OS-7,8,9 и други;
 • с офис техника;
 • професионална и аналитична компетентност;
 • умение за поемане на лична отговорност;
 • ориентираност към резултати;
 • комуникативност, вежливост, търпимост;
 • способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури;
 • умения за самостоятелна работа и способност да работи конструктивно като формален член на екип;
 • стремеж към развиване на собствен потенциал /повишаване на професионалната квалификация/;
 • способност да представя и разпространява идеи, и способност за тяхното практическо прилагане;
  • отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
  • да проявява лоялност към работодателя и пази доброто име на администрацията.

 

Ред за провеждане на подбора:

Подборът за обявената длъжност се провежда на два етапа:

Първи етап: подбор на кандидати по документи, отговарящи на изискванията, предвидени за заемане на длъжността;

Втори етап: провеждане на интервю (събеседване) с одобрените по документи кандидати.

 

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете:

-         Заявление (свободен текст) за участие до Изпълнителния директор на ПУДООС;

-         Декларация за Съгласие за обработване на личните данни (по образец, обявен на сайта на ПУДООС);

-         Автобиография (СV);

-         Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кан

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...