Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

Сектор : Ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми

  • Опазване на редки и застрашени видове;
  • Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000.
  • Повишаване на обществената информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората.

ПУДООС

Септември 2013 г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...