Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

Сектор : Управление на водите

  • Довършване на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители в съотвествие с чл. 127 от ЗВ ;
  • Довършване на канализационни мрежи , захранващи главни и довеждащи колектори до ГПСОВ / МПСОВ за агломерации над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на ГПСОВ / МПСОВ в съотвествие с чл. 127 от ЗВ ;
  • Довършване на  малки водопроводни проекти , по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС , на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ , ЗУТ и ЗОП .
  • Финансиране или съ- финансиране на обекти, изпълнявани със средства от Програма ИСПА, ФАР, и др. или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз или други източници;

* Забележка  относно приоритет „Довършване на канализационни мрежи , захранващи главни и довеждащи колектори до ГПСОВ / МПСОВ за агломерации над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на ГПСОВ / МПСОВ в съотвествие с чл. 127 от ЗВ разпределението на финансовия ресурс, явяващ се приход по Закона за водите, който ще бъде използван за финансиране на проекти по цитирания приоритет е както следва:

- За финансиране на проекти в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.жители до 40 % от финансовия ресурс на ПУДООС , явяващ се годишен приход от такси и наказателни постановления по Закона за Водите .

- За финансиране на проекти в агломерации над 10 000 екв.жители до 60 % от финансовия ресурс на ПУДООС , явяващ се годишен приход от такси и наказателни постановления по Закона за Водите .

 

ПУДООС

Септември 2013 г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...