Бенефициент – частна или публична институция, организация или предприятие, отговорни за инициирането или за инициирането и изпълнението на проекти. В рамките на схемите за помощ по чл. 87 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават държавна помощ.
Верификация – проверка, която цели да гарантира, че (1) декларираните от бенефициента разходи по ОП са действително извършени; (2) продуктите, работите и услугите, съфинансирани в рамките на ОП, са доставени в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; (3) исканията за средства, представени от бенефициента, са точни и (4) декларираните дейности и разходи по ОП са допустими съгласно ПМС № 249/17.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Добро финансово управление – принцип, според който публичните средства трябва да се разходват и управляват в съответствие с принципите на (1) икономичност (ресурсите, използвани от институцията за осъществяване на дейностите й, да се предоставят своевременно, в подходящо количество и качество и при най-добра цена.), (2) ефикасност (най-доброто съотношение между използваните ресурси и получените резултати) и (3) ефективност (постигане на поставените конкретни цели и планираните резултати).
Договор с бенефициент – договор, сключен между ръководител на договарящ орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.
Допустими (допустимост на) разходи – разходи, които са допустими за финансиране съгласно ПМС № 249/17.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Еквивалент жители – биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за 5 дни (БПК5) е 60 грама дневно;

Измама (по отношение на разходи) – Всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.
Индикатори на ниво проект – показатели, спрямо които се отчита постигнатия напредък по съответния проект и които са в съответствие с ОП.
Искане за средства (payments request) – документ, чрез който периодично се изисква възстановяване на разходите, извършени от бенефициента по съответния проект. Този документ се изготвя от бенефициента и се предоставя на Междинното звено.
Междинно звено – национален, регионален или местен публичен орган или публичноправен или частноправен орган, определен от управляващия орган на съответната ОП да извършва определени или всички задачи на управляващия орган под отговорността на този орган. За междинно звено на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. е определена дирекция Фондове на ЕС за околна среда (ФЕСОС) в Министерство на околната среда и водите.
Мониторинг – процес на систематично и продължително събиране, анализиране и използване на информация за целите на управлението и взимането на решения по отношение на специфични цели или интервенции.
Мярка – набор от дейности с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на съответната ОП.
Национално съфинансиране – съфинансиране на проектите по ОП със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства.
Нередност – всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.
Одитиращ орган – национален, регионален или местен публичен орган или институция, който е функционално независим от УО и СО, определен е от държавата-членка за всяка ОП и е отговорен за верифициране на ефективното функциониране на системата за управление и контрол. За одитиращ орган в Република България е определена дирекция Одит на средствата от ЕС в Министерство на финансите.
Одитна пътека – част от системата за управление и контрол, представляваща съвкупност от писмени процедури, които трябва да са формулирани по такъв начин, че да позволят проследяване на всеки документ, действие, процес в организацията и да описват точно кой, какво, как и кога извършва, с каква цел и какъв акт/документ се създава, в резултат на това.
Плащане по проект – процес, при който въз основа на подадено искане за средства на ниво проект, на бенефициента периодично се възстановяват направените от него разходи по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Възстановяват се единствено разходи, допустими съгласно ПМС № 249/17.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Проект – проект, одобрен от УО на ОП или под негова отговорност, според критерии одобрени от Комитета за наблюдение на ОП (КН), и изпълняван от един или повече бенефициенти, по начин, позволяващ постигане целите на приоритетната ос, към която се отнася.
Проверка на място – механизъм за контрол, извършван за проектите, финансирани от фондовете в рамките на системите за управление и контрол. Инициативата за проверката е на бенефициента, МЗ, УО или СО.
Сертифициране – функция от компетентността на СО за потвърждение точността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието на системите за управление и контрол, установени за целите на Кохезионния фонд и Структурните фондове, с правилата на Общността и с националните правила.
Сертифициращ орган – национален, регионален или местен публичен орган или институция, определен от държавата-членка да сертифицира декларациите за допустими разходи и исканията за средства, преди да бъдат изпратени на Европейската комисия. За сертифициращ орган в Република България е определена дирекция Национален фонд в Министерство на финансите.
Управляващ орган – национален, регионален или местен публичен орган или публичноправен или частноправен орган, определен от държавите-членки да управлява ОП. За управляващ орган на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. е определена дирекция Кохезионна политика за околна среда (КПОС) в Министерство на околната среда и водите.
Финансов контрол – цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, разпореждащи се със средства от държавния бюджет и фондове на ЕС, който се осъществява посредством въвеждането на системи за финансово управление и контрол, включващи правила и процедури, въведени с цел осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията са постигнати посредством съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...