Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.

Определението за нередности и измами можете да намерите.Тук…

В изпълнение на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС №285/30.11.2009г.,изм. ДВ. Бр.6/20.01.2012г. и задълженията на ПУДООС в качеството му на Бенефициент по Договор № DIR-51222031-С001/09.01.2013год. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за Регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, са определени служители, отговорни за борбата с измамите и нередностите.

Тези служители ще разгледат изпратените от Вас сигнали за нередности по проект №DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания”, одобрен за финансиране по приоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”. Сигналите ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности. Самоличността на подателя на сигнала няма да бъде разкривана.

При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на горепосочения проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

За контакти:

Tел.:02/ 980-66-43

Имейл: pudoos@pudoos.bg

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...