КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.”

 

Стартира ежегодния конкурс за 2017 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 години. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

На свое заседание на 01.12.2016 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 хил.лв. за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2017 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2017 г.”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  1. 1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 300 хил. лв.;
  2. 2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до 5 000 лв. с ДДС на обща стойност – 1 200 хил. лв.

Обявата за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронните страници на МОСВ, ПУДООС и във вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ на 16 януари 2017 г.

Крайният срок за подаване на проектите:

  • училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси17.02.2017г.;
  • общини и кметства02.03.2017 г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 17.02.2017 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02.03.2017 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини/, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2015 г. и 2016 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2017 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 14.04.201. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „За чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

 

Основните дейности, към които следва да е насочен проекта са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и др. По отношение на проектите на училища и детски градини дейности по  създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на Кампанията.

 

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

  • за общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2017 г.;
  • за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до края на месец октомври 2017 г.;

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...