Изпълнителният директор на ПУДООС г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договора за безвъзмездната помощ.

 

 

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договор, с който ПУДООС отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Интегрирана ВиК система и Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на с. Борино, обл. Смолян” – I етап.

Договорът е в размер на 2 916 654,55 лв. с ДДС.

Разработения проект за интегрирана ВиК система на с. Борино, включва цялата водоснабдителна и канализационна мрежа на селото и изграждане на пречиствателна станция. Предвижда се изграждане и реконструкция на 12 717 m канализационна мрежа, а също така реконструкция на около 12 133 m от силно амортизираната водопроводна мрежа. Поради големия мащаб и обхват, проектът е разделен на три етапа.

Първият етап на проекта предвижда изпълнение на реконструкция на канализационна мрежа с дължина 4 315 м. и водопроводна мрежа с дължина 2 653 м. При определяне на обхвата на първия етап са отчетени изключително критичните участъци по които реалните загуби на питейна вода за периода  2013-2015 г  са над 45 %.

С реализирането на проекта ще се подобри условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура, ще се ограничат загубите на вода по водопреносната мрежа и същевременно ще се постигне опазване на екологичното състояние на района на града и повърхностните водни обекти от замърсявания на непречистени отпадъчни води.

Реализацията на проекта ще даде възможност на община Борино да развива три макро ниши като екологичен, планински и селски туризъм и множество микро ниши като орнитоложки, спелеоложки, културен и др., създавайки единен туристически продукт на региона, с възможност за концентрация на заетост на хора с тенденция за намаляване на демографския срив на община Борино.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...