ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява място за длъжността „Главен счетоводител ” в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.

Изисквания:
1. да има придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен – четири години;
бб) при бакалавърска степен – четири години;
вв) при степен „професионален бакалавър“ – 5 години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;
2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.
3.Знания – служителят следва да познава:
-    нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, публичните финанси и вътрешния финансов контрол – Закон за устройството на държавния бюджет, Закон за счетоводството, Закон за данъците върху добавена стойност, Закон за публичните финанси, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за опазване на околната среда, специалните закони в областта на околната среда и водите и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, Сметкоплан на бюджетните предприятия, Единна бюджетна класификация и други;
-    нормативните актове, свързани с данъчното и осигурителното законодателство;
-    указания, писма на Министерството на финансите, които са задължителни за изпълнение въз основа на нормативен акт;
-    основни положения на трудовото законодателство.
Предимство ще имат кандидатите, работили в бюджетната сфера.
4.Умения:
-    професионална компетентност;
-    умение за работа със счетоводен програмен продукт  „Бизнес Навигатор“;  Word, Exсel, Internet, програмни продукти; с офис техника;
-    осъществяване на контрол и обективност при преценката в различни ситуации;
-    способност да предлага своевременни и адекватни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури;
-    високо чувство за отговорност.
-    Аналитична и комуникативна компетентност, вежливост, търпимост;
-    ориентираност към резултати;
-    умения за работа в екип;
-    стремеж към развиване на собствен потенциал /повишаване на професионалната квалификация/;
-    способност да формулира цели и способност за тяхното практическо прилагане, и реализирането им;
-    отдаденост на работата си и способност да работи добре под        напрежение.

Основни задължения:
1. Организира, ръководи и контролира осъществяването на счетоводната отчетност в предприятието в съответствие със Закона за околната среда и водите, Закона за счетоводството, указанията на МФ по отношение отчетността на бюджетните предприятия, Закона за публичните финанси, Закона за данък добавена стойност, Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за търговския регистър и други.
2. Организира, ръководи и контролира осъществяването на касовите разплащания и на счетоводната отчетност на приходите и разходите на предприятието в съответствие със Сметкоплана на бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация и указанията на МФ, изготвянето на периодични и годишни финансови отчети за касовото изпълнение на бюджета и отчети за степента на изпълнение на политиките и програмите от програмния бюджет на ПУДООС.
3. Организира, ръководи и контролира пряко работата на счетоводството и касата в предприятието.
4. Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по спазване на финансовата дисциплина и правилното оформяне и изготвяне на първични, вторични, счетоводни регистри и други официални счетоводни документи от документооборота в рамките на цялостната счетоводна дейност на предприятието. Организира и осигурява своевременното отразяване на всички счетоводни операции, касаещи дейността на предприятието.
5. Разработва проекта на годишен бюджет и проекта на тригодишна бюджетна прогноза на ПУДООС, съгласно нормативната уредба, потребностите и приоритетите в дейността на предприятието и указанията на Министерството на финансите.
6. Организира, изготвя и представя на ръководителя месечното разпределение на годишния бюджет по елементи на единната бюджетна класификация.
7. Прави преглед на салдата по сметките и за разчети с контрагенти, състава счетоводни статии, отразява в счетоводните регистри хронологично систематизираната информация за стопанските операции от първичните и/или вторичните счетоводни документи.
8. Осчетоводява и извършва записвания, касаещи отписващи и приключвателни операции в оборотната ведомост на балансови и задбалансови сметки. Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри.
9. Организира своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, с бюджета и банките, с осигурителните фондове и НАП.
10. Организира провеждане на инвентаризации на активите и пасивите в Предприятието.
11. Изготвя годишния финансов отчет на ПУДООС на основание Закона за счетоводството, и го представя по определения ред в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Задължителните указания на Министерството на финансите. Изготвя месечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на ПУДООС.
12. Участва в изработването на вътрешните актове на Предприятието.
13. Изпълнява и други  задължения, които произтичат от Закона за публичните финанси и измененията в нормативните актове, касаещи финансите на предприятието и отчитането им.

Подборът за обявената длъжност ще се провежда на три етапа, като одобрените кандидати ще се уведомяват лично по телефон:
Първи етап: подбор на кандидати по документи, отговарящи на изискванията, предвидени за заемане на длъжността.
Втори етап: решаване на тест.
Трети етап: провеждане на интервю (събеседване) с кандидатите успешно издържали теста.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено висше образование.
Необходимите документи за участие могат да се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриер или в сградата на ПУДООС на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ №4, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа, и да се изпращат на електронната страница на ПУДООС на адрес: v.hristova@pudoos.bg и на: www.jobs.bg, в срок до 30.11.2018г., считано от датата на публикуването на обявата.
Провеждане на подбора се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС – GDPR.
За обработване на личните данни на кандидатите за работа е необходимо писмено съгласие от лицата по образец.

Месторабота:    гр. София, ул. “Триадица“ 4
Заплата:    1500 BGN (Бруто)

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...