Последни новини

 • Обява
  -Дата на публикуване 16.07.2018г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 10.07.2018г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
 • Доклад
  -Дата на публикуване 14.12.2018г.
 • Методика_1_BG_ENG
  -Дата на публикуване 11.07.2018г.
 • „Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
 • Обява
  -Дата на публикуване 28.06.2018г.

Прозрачност при обработване на информацията

От 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни на ЕС, по-известен като „GDPR – General Data Protection Regulation“. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е администратор на лични данни. Интернет страницата на ПУДООС е публично достъпна и не изисква създаване на потребителски профили. Събраните лични данни са свързани единствено с целите, за които се събират и обработват и са предмет на защита в съответствие с изискванията на Регламента.
Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:
· Човешки ресурси;
· Контрагенти;  · Искания по ЗДОИ;
· Жалби, сигнали и други искания;
· Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС в качеството ѝ на администратор на лични данни;
· Екотакси по ЗООС;
· Видеонаблюдение.
Човешки ресурси
За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ПУДООС. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. За обработване на личните данни на кандидатите за работа е необходимо писмено съгласие от лицата по образец.
Контрагенти
В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от ПУДООС по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.
Искания по ЗДОИ
Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга
идентичност на отделни лица. ПУДООС предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.
Жалби, сигнали и други искания
При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред ПУДООС, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на предприятието в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Екотакси по ЗООС
В ПУДООС постъпват екотакси по Закона за опазване на околната среда. Личните данни, станали известни на предприятието в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Видеонаблюдение
В ПУДООС се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС в качеството ѝ на администратор на лични данни:
Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС, за личните данни, които ПУДООС обработва за Вас. При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
За контакт с длъжностното лице по защита на данните:  Титуляр: М. Георгиева Заместващо лице: Ю. Борисов
Координати: e-mail: dpo@pudoos.bg, телефон: 02 940 6064

 • Доклад
  -Дата на публикуване 14.06.2018г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
 • Доклад
  -Дата на публикуване 06.06.2018г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
 • Доклад
  -Дата на публикуване 07.06.2018г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

 

 

Изпълнителният директор на ПУДООС г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договора за безвъзмездната помощ.

 

 

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договор, с който ПУДООС отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Интегрирана ВиК система и Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на с. Борино, обл. Смолян” – I етап.

Договорът е в размер на 2 916 654,55 лв. с ДДС.

Разработения проект за интегрирана ВиК система на с. Борино, включва цялата водоснабдителна и канализационна мрежа на селото и изграждане на пречиствателна станция. Предвижда се изграждане и реконструкция на 12 717 m канализационна мрежа, а също така реконструкция на около 12 133 m от силно амортизираната водопроводна мрежа. Поради големия мащаб и обхват, проектът е разделен на три етапа.

Първият етап на проекта предвижда изпълнение на реконструкция на канализационна мрежа с дължина 4 315 м. и водопроводна мрежа с дължина 2 653 м. При определяне на обхвата на първия етап са отчетени изключително критичните участъци по които реалните загуби на питейна вода за периода  2013-2015 г  са над 45 %.

С реализирането на проекта ще се подобри условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура, ще се ограничат загубите на вода по водопреносната мрежа и същевременно ще се постигне опазване на екологичното състояние на района на града и повърхностните водни обекти от замърсявания на непречистени отпадъчни води.

Реализацията на проекта ще даде възможност на община Борино да развива три макро ниши като екологичен, планински и селски туризъм и множество микро ниши като орнитоложки, спелеоложки, културен и др., създавайки единен туристически продукт на региона, с възможност за концентрация на заетост на хора с тенденция за намаляване на демографския срив на община Борино.

 

КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 300 000 лв.;
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до 5 000 лв. с ДДС на обща стойност – 1 200 000 лв.

Обявата за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронните страници на МОСВ, ПУДООС и във вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ на 19 януари 2018 г.

Крайният срок за подаване на проектите:

 • училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси16.02.2018г.;
 • общини и кметства02.03.2018 г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 16.02.2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02.03.2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси /, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13.04.2018г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

 • за общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018 г.;
 • за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до края на месец октомври 2018 г.;

 

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...