Последни новини

 • Доклад
  -Дата на публикуване 06.06.2018г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
 • Доклад
  -Дата на публикуване 07.06.2018г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

 

 

Изпълнителният директор на ПУДООС г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договора за безвъзмездната помощ.

 

 

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договор, с който ПУДООС отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Интегрирана ВиК система и Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на с. Борино, обл. Смолян” – I етап.

Договорът е в размер на 2 916 654,55 лв. с ДДС.

Разработения проект за интегрирана ВиК система на с. Борино, включва цялата водоснабдителна и канализационна мрежа на селото и изграждане на пречиствателна станция. Предвижда се изграждане и реконструкция на 12 717 m канализационна мрежа, а също така реконструкция на около 12 133 m от силно амортизираната водопроводна мрежа. Поради големия мащаб и обхват, проектът е разделен на три етапа.

Първият етап на проекта предвижда изпълнение на реконструкция на канализационна мрежа с дължина 4 315 м. и водопроводна мрежа с дължина 2 653 м. При определяне на обхвата на първия етап са отчетени изключително критичните участъци по които реалните загуби на питейна вода за периода  2013-2015 г  са над 45 %.

С реализирането на проекта ще се подобри условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура, ще се ограничат загубите на вода по водопреносната мрежа и същевременно ще се постигне опазване на екологичното състояние на района на града и повърхностните водни обекти от замърсявания на непречистени отпадъчни води.

Реализацията на проекта ще даде възможност на община Борино да развива три макро ниши като екологичен, планински и селски туризъм и множество микро ниши като орнитоложки, спелеоложки, културен и др., създавайки единен туристически продукт на региона, с възможност за концентрация на заетост на хора с тенденция за намаляване на демографския срив на община Борино.

 

КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”.

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2 300 000 лв.;
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до 5 000 лв. с ДДС на обща стойност – 1 200 000 лв.

Обявата за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронните страници на МОСВ, ПУДООС и във вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ на 19 януари 2018 г.

Крайният срок за подаване на проектите:

 • училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси16.02.2018г.;
 • общини и кметства02.03.2018 г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 16.02.2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02.03.2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси /, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13.04.2018г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

 • за общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018 г.;
 • за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК  до края на месец октомври 2018 г.;

 


В една кръгова икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго. Отпадъците и използването на ресурси са сведени до минимум, а когато продуктите вече не могат да служат по предназначение, ресурсите, от които са изработени, се използват отново за създаване на допълнителна стойност. С амбициозния Пакет за създаване на кръгова икономика, който беше приет през декември 2015 г., ЕС цели да направи икономическия си модел по-устойчив. Пакетът включва нови законодателни предложения в областта на отпадъците и План за действие с мерки за всеки етап от производствения цикъл – от дизайна през производството и използването до управлението на отпадъците и рециклирането.

В момента рециклираните материали все още съставляват съвсем малка част от производствените материали, използвани в ЕС. За да може промишлеността да разчита в по-голяма степен на рециклирани суровини, трябва да се решат някои проблеми:

 • Липсата на информация относно рисковите вещества в продуктите и отпадъците
 • Наличието на рискови вещества в рециклираните материали
 • Правилата относно начините, по които отпадъците могат да се превърнат в нови материали, трябва да бъдат съгласувани по-добре със законодателството относно химическите вещества
 • Различията в начините на класифициране на опасните отпадъци и химически вещества водят до объркване.

Комисията желае да намери решение на тези проблеми в рамките на своя План за създаване на кръгова икономика. Съобщение от януари 2018 г. поставя основата за провеждане на широко обсъждане как да се преодолеят общите за законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците проблеми и пречки. Един от основните въпроси, към които е насочено вниманието, е как да се подобри откриването на рискови химически вещества в продуктите.

Съобщението е призив за изпращане на предложения и конкретни примери от цяла Европа за справяне с тези широкообхватни проблеми, за да се гарантира, че всички рециклирани материали са безопасни за хората и околната среда, подходящи за използване по предназначение и създадени да бъдат дълготрайни.

#CircularEconomy

https://twitter.com/EU_ENV

https://www.facebook.com/EUEnvironment

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/


Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета на 16 януари 2018 г., е част от прехода към кръгова икономика.

Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Ако не променим начина, по който произвеждаме и използваме пластмасите, до 2050 г. в океаните ни ще има повече пластмаса, отколкото риба. Трябва да спрем навлизането на пластмаси във водата, в храната ни и дори в телата ни. Единственото дългосрочно решение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторно използване в по-голяма степен. Това е предизвикателство, с което гражданите, промишлеността и правителствата трябва да се справят заедно. Със стратегията на ЕС за пластмасите даваме тласък и на един нов и по-кръгов бизнес модел. Необходимо е да инвестираме в иновативни нови технологии, които опазват безопасността на нашите граждани и нашата околна среда, като същевременно поддържат промишлеността ни конкурентоспособна.“
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „С нашата стратегия за пластмасите ние полагаме основите за нова кръгова икономика в сектора на пластмасите и насочваме инвестициите към нея. Това ще спомогне за намаляване на пластмасовите отпадъци на сушата, във въздуха и в морето, като същевременно създава нови възможности за иновации, конкурентоспособност и висококачествени работни места. Това е една чудесна възможност европейската промишленост да развие световното си лидерство в областта на новите технологии и материали. Осигуряват се възможности на потребителите да правят съзнателен избор в полза на околната среда. Ситуацията е наистина печеливша за всички.“

Всяка година европейците създават 25 млн. тона пластмасови отпадъци, но по-малко от 30 % от тях се събират за рециклиране. В световен мащаб пластмасите представляват 85 % от отпадъците на плажа. Пластмасите стигат дори до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху тяхното здраве. Основавайки се на извършената от Комисията работа, новата всеобща стратегия на ЕС за пластмасите ще обърне сериозно внимание на решаването на този проблем.
Приетата стратегия за пластмасите ще преобрази начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС. Твърде често при сегашния начин на производство, използване и обезвреждане на пластмасите не се улавят икономическите ползи от един по-кръгов подход. Това вреди на околната среда. Целта е да се опази околната среда, като същевременно се положат основите за нова икономика на пластмасите, при която проектирането и производството изцяло отчитат нуждите от повторно използване, поправка и рециклиране и се разработват по-устойчиви материали.
Европа е в най-добра позиция да играе водеща роля в този преход. Този подход ще донесе нови възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Със стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, състояща се от набор от десет ключови показателя, обхващащи всеки етап от цикъла, които ще измерват напредъка в прехода към кръгова икономика на равнището на ЕС и на национално равнище.

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:

• Направи рециклирането рентабилно за предприятията: Ще бъдат разработени нови правила за опаковките, за да се подобри рециклируемостта на използваните на пазара пластмаси и да се увеличи търсенето на съдържание от рециклирана пластмаса. Със събирането на по-големи количества пластмаса би трябвало да се създадат подобрени и разширени съоръжения за рециклиране, както и по-добра и стандартизирана система за разделно събиране и сортиране на отпадъците в целия ЕС. Това ще спестява по около сто евро на тон събрано количество. Ще се постигне и по-голяма добавена стойност с цел по-конкурентоспособен и устойчив отрасъл на пластмасите.
• Намали пластмасовите отпадъци: Европейското законодателство вече доведе до значително намаляване на използването на пластмасови торбички в няколко държави членки. Сега новите планове ще се насочат към други пластмаси за еднократна употреба и към риболовните уреди, като се подкрепят националните кампании за повишаване на осведомеността и се определи обхватът на новите всеобщи правила в ЕС, които предстои да бъдат предложени през 2018 г. въз основа на консултации със заинтересованите страни и събрани данни. Комисията ще предприеме също така мерки за ограничаване на влагането на пластмасови микрочастици в продуктите и за определяне на знаци за биоразградими и компостируеми пластмаси.
• Спре замърсяването в морето: С новите правила за пристанищните приемни съоръжения ще се търси решение на проблема с морските отпадъци от морски източници посредством мерки, гарантиращи, че генерираните на борда на корабите или събраните в морето отпадъци не се изоставят, а се връщат на сушата, където се обезвреждат по подходящ начин. Включени са и мерки за намаляване на административната тежест за пристанищата, корабите и компетентните органи.
• Даде импулс на инвестициите и иновациите: Комисията ще предостави на националните органи и на европейските предприятия насоки относно начините за намаляване на пластмасовите отпадъци при източника. Ще бъде засилена подкрепата за иновациите с допълнителни 100 млн. евро за финансиране на разработването на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали, повишаване ефективността на процесите по рециклиране, както и проследяване и премахване на опасните вещества и замърсителите от рециклираните пластмаси.
• Стимулира промяна в целия свят: Вършейки своята част от работата, Европейският съюз ще работи и с партньори от целия свят, за да бъдат намерени глобални решения и да бъдат разработени международни стандарти. Също така ще продължим да подкрепяме другите, както направихме при почистването на река Ганг в Индия.

Следващи стъпки

Предложената нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения ще бъде предадена за приемане на Европейския парламент и на Съвета.
При спазване на изискванията за по-добро регулиране, предложението относно пластмасите за еднократна употреба ще бъде представено от Комисията по-късно през 2018 г.
Заинтересованите страни разполагат със срок до 12 февруари 2018 г., за да участват в текущата обществена консултация.
Комисията ще постави начало на работата по преразглеждане на Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и ще подготви насоки относно разделното събиране и сортирането на отпадъци, които трябва да бъдат издадени през 2019 г.
За пълен списък на мерките и техния график вж. приложението към стратегията за пластмасите тук.

Контекст

Продължавайки в духа на Пакета за кръговата икономика от 2015 г., стратегията за пластмасите беше подготвена от основен проектен екип, състоящ се от първия заместник-председател Франс Тимерманс, заместник-председателя Юрки Катайнен и членовете на Комисията Кармену Вела и Елжбета Бенковска. Много други членове на Комисията също участваха в подготовката на стратегията и помогнаха да бъдат установени най-ефективните инструменти, обхващащи широк диапазон от области на политиката.

Приетите от колегиума инициативи са под формата на:
• Съобщение относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика;
• Съобщение относно взаимодействието между химикалите, продуктите и отпадъците;
• Рамка за мониторинг на кръговата икономика;
• Нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения.

Те се допълват от доклада за критичните суровини и доклада за оксоразградимите пластмаси.
На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, част от който са днешните мерки.
Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.
ЕС вече е предприел значителни стъпки чрез поставяне на изисквания към държавите членки да приемат мерки за намаляване на потреблението на пластмасови торбички и за наблюдаване и намаляване на морските отпадъци.
В перспектива съществуват и значителни възможности за развитие на иновативен кръгов отрасъл на пластмасите в световен мащаб.

Допълнителна и подробна информация може да намерите на линка: Plastics Strategy

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) г-жа Ренета Колева и кметът на община Борино г-н Мустафа Караахмед вчера подписаха договор, с който ПУДООС отпуска безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Интегрирана ВиК система и Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на с. Борино, обл. Смолян” – I етап
-Дата на публикуване 23.02.2018г.

Повече…

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците

В една кръгова икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго. Отпадъците и използването на ресурси са сведени до минимум, а когато продуктите вече не могат да служат по предназначение, ресурсите, от които са изработени, се използват отново за създаване на допълнителна стойност. С амбициозния Пакет за създаване на кръгова икономика, който беше приет през декември 2015 г., ЕС цели да направи икономическия си модел по-устойчив. Пакетът включва нови законодателни предложения в областта на отпадъците и План за действие с мерки за всеки етап от производствения цикъл – от дизайна през производството и използването до управлението на отпадъците и рециклирането.
-Дата на публикуване 22.01.2018г.

Повече…

Eвропейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни

Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.
-Дата на публикуване 19.01.2018г.

Повече…

 • Доклад2
  -Дата на публикуване 20.08.2018г.
 • Доклад1
  -Дата на публикуване 20.08.2018г.
 • График
  -Дата на публикуване 04.06.2018г.
 • LOT_1
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_3
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A1
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A3
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B1
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B3
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-7
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-8
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-9
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...