Последни новини

„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“
 • Определя се провеждане на публичен жребий за избор на изпълнител съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, който ще се състои на 05.02.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ПУДООС на адрес: гр. София, ул.“Триадица“ № 4, ет. 3. като на заседанието на комисията може да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване
  -Дата на публикуване 30.01.2018г.
„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е българският, а английският е само за информация.“

Графика - Разходвани средства по политики през 2017 г.

Общо 75 597 700 лв. ще отпусне през 2018 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за политики в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда. Това заяви вчера изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева при представянето на отчета за 2017 г. и приоритетите на ПУДООС за 2018 г. пред Комисията по околна среда и води в парламента.

Предвиденото финансиране по бюджетната програма “Оценка, управление и опазване на водите в Република България” е в размер на 30 345 400 лв. За “Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите” ще бъдат отделени 40 202 300 лв., за “Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетични ресурси” – 800 000 лв., а за програмата за “Управление на дейностите по изменение на климата” – 450 000 лв.

В отчета за 2017 г. г-жа Ренета Колева обяви, че през тази година разплатените от ПУДООС средства са на обща стойност 42 586 232 лв., като 40% от тях са за финансиране на ВиК проекти.

Основен предмет на дейност на предприятието е реализацията на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда.

ПУДООС безвъзмездно финансира екологични проекти на общини, отпуска заеми за финансиране на екологични проекти и дейности на общини, физически и юридически лица и финансира неинвестиционни проекти и дейности, способстващи за осъществяване политиката на МОСВ, в областта на опазване и възстановяване на околната среда.

Одитно становище за 2016г.
-Дата на публикуване 09.08.2017г.

 • Доклад
  -Дата на публикация 29.11.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикация 27.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 25.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 25.07.2017г.
 • Обява
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 10.07.2017г.

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...