ПУДООС отчете работа по закриване и рекултивация на стари общински депа

-Публикувано на 21.10.2015г.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ представи напредъка в работата си по проект за закриване и рекултивация на стари общински депа за битови отпадъци. От сключени договори с 36 общини, напълно изпълнени са всички дейности по закриването и рекултивацията в 2 общински депа. В други 22 депа е завършена техническата рекултивация. Останалите 14 депа са в процес на изпълнение. Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева обърна внимание, че срокът за довършване на дейностите по проекта приключва на 31 октомври 2015 г. и прикани общините – бенефициенти по договорите да ускорят работата по строително-монтажните дейности с цел успешно изпълнение на целите на ОПОС 2007 – 2013 г.

36-те общини, с които ПУДООС има сключени договори и осигурено финансиране, са Столична община, община Раковски, община Калояново, община Каспичан, община Елхово, община Самуил, община Разград, община Цар Калоян, община Сухиндол, община Кубрат, община Угърчин, община Хитрино, община Борово, община Костинброд, община Симеоновград, община Козлодуй, община Кнежа, община Русе, община Летница, община Сливо поле, община Царево, община Приморско, община Чипровци, община Силистра, община Каолиново, община Велики Преслав, община Главиница, община Тополовград, община Чепеларе, община Бяла Слатина, община Оряхово, община Върбица, община Исперих, община Свиленград, община Драгоман, община Димитровград. Предвидената за рекултивация обща площ е 1590 дка. Двата напълно приключени проекта са в общините Раковски и Калояново.

Финансирането на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ е в размер на 97 627 253,99 лв., от които 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
14 644 088 лв. от Държавния бюджет на Република България. До този момент са разплатени 41 575 542,72 лв.

Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева представи основните етапи, през които проектът постига своите цели, а именно: да елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на депата и извън тях, да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците.

На 29 септември 2015 г. от 16,00 ч. в Бизнес център и хотел „Земята и хората“ в зала „Тракия“се проведе публично събитие, на което екипът на ПУДООС

-Публикувано на 21.10.2015г.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда представи напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ финансиран по договор за БФП № DIR 51222031-С001, сключен между ПУДООС и Министерство на околната среда и водите.
Финансирането на проекта е в размер на 97 627 253,99 лв., от които 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
14 644 088 лв. от Държавния бюджет на Република България.
На събитието присъстваха г-н Красимир Живков – заместник министър на МОСВ, ресорен за ПУДООС, г-н Бойко Малинов – заместник министър на МОСВ, г-жа Яна Георгиева – Главен директор на ГД ОПОС, г-жа Мирела Тотева – началник на политическия кабинет на министъра на Околната среда и водите, г-жа Валерия Гелова – главен секретар на МОСВ, г-жа Ваня Григорова – директор на ИАОС, членове на УС на ПУДООС, представители на Столична община, представители на регионалните структури на МОСВ, г-н Петър Димитров – директор на Басейнна дирекция – Плевен, г-жа Ирена Петкова – директор на РИОСВ София, г-жа Екатерина Гаджева – директор на РИОСВ Смолян, г-н Ангел Георгиев – директор на РИОСВ Благоевград, г-жа Цветинка Нейкова – директор на РИОСВ Враца, представител на Министерски съвет, кметове на общини бенефициенти по настоящия проект, директори на Дирекции на МОСВ.
Изпълнителният директор на ПУДООС г-жа Ренета Георгиева представи основните етапи, през които проектът постига своите цели да елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на депата и извън тях, ще се постигне и желаното високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците.
По проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ и Договор № DIR 51222031-С001 сключен между МОСВ и ПУДООС е осигурено финансиране по сключени договори с 36 общини на обща стойност 82 129 248,57 лв, от които са разплатени 41 575 542,72 лв.
Г-жа Георгиева обърна внимание, че срока за изпълнение на дейностите по проекта приключва на 31.10.2015 г. и помоли да се ускори работата по строително-монтажните дейности с цел успешно изпълнение на целите и ОПОС 2007 – 2013 г.

ПУДООС представя напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци,които не отговарят на нормативните изисквания“

-Публикувано на 29.09.2015г.

На 29 септември от 16 ч.в Бизнес център и хотел „Земята и хората“, зала „Тракия“, екипът на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ПУДООС / ще представи напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, финансиран по договор за БФП, сключен между ПУДООС и МОСВ.

Проектът е в размер на 97 627 253,99 лв., от които 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 14 644 088 лв. от Държавния бюджет.

Основната цел на проекта е да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците. Финансирането на проекта ще осигури реализирането на екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, като по този начин ще се подпомогне и изпълнението на ангажиментите на ПУДООС, регламентирани в разпоредбите на ПМС № 209/2009 г. и ПМС № 84/2012 г.

По проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ и Договор № DIR 51222031-С001 сключен между МОСВ и ПУДООС е осигурено финансиране по сключени договори с 36 общини: Столична община, Раковски, Калояново, Каспичан, Елхово, Самуил, Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Кубрат, Угърчин, Хитрино, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Кнежа, Русе, Летница, Сливо поле, Царево, Приморско, Чипровци, Силистра, Каолиново, Велики Преслав, Главиница, Тополовград, Чепеларе, Бяла Слатина, Оряхово, Върбица, Исперих, Свиленград, Драгоман, Димитровград, като предвидената за рекултивиране площ е 1 590 дка.

Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева ще представи основните етапи, през които проектът постига своите цели.

Успешното изпълнение на проекти = надежда за справяне с тежката ситуация в страната ни по отношение на очакващите закриване и рекултивация на стари общински депа (ЕПИЗОД 1)

Таблица с актуални данни към 15.05.2014г.

Успешното изпълнение на проекти = надежда за справяне с тежката ситуация в страната ни по отношение на очакващите закриване и рекултивация на стари общински депа ( Епизод 2 – актуални данни към 15.05.2014 ) .

През 2009 г. стартира процес по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания.

Към успешно закритите депа през 2010-2012 г. на територията на общините Алфатар, Кайнарджа, Кресна, Бойчиновци, Ситово, Вълчедръм, Калояново (DIR – 51222031 –С001) , Раковски (DIR – 51222031 –С001) , Вършец, Венец, Завет, Баните ( Смолян ), Якоруда , Кула през 2013 г. бяха добавени и закритите и рекултивирани стари депа за ТБО в общините Самуил (DIR – 51222031 –С001) , Кубрат (DIR – 51222031 –С001) и Угърчин (DIR – 51222031 –С001) . Общата рекултивирана площ , на закритите стари общински депа за ТБО, с приключени проекти за изпълнение на техническа и биологична рекултивация за периода 2010 – 2013 г. е в размер на 215,65 декара, а общата стойност на договорите е 5 384 510 лв. с ДДС. Средствата са осигурени от Държавния бюджет на Р България за 2010/2011 г. , както и от Оперативна Програма „Околна Среда 2007- 2013 г.“ посредством изпълнението на договор за предоставяне на БФП за ПУДООС с договор номер DIR – 51222031 –С001 от 09.01.2013 г.

Във връзка с включването на ПУДООС като бенефициент на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/12/2.20/01/31 с проект с наименование „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ на стойност почти 97 млн. лева , от началото на 2013 г. Предприятието финансира и към настоящия момент се изпълняват реални дейности по закриването и рекултивацията на депа на територията на Столична община – с. Долни Богров, общините Каспичан, Елхово, Сливо поле , Костинброд и Русе с обща площ за рекултивация около 1003 декара и осигурено финансиране в размер на 63 439 301 лв.

Към настоящия момент общините Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Брезово, Хитрино, Борово, Велики Преслав, Каолиново, Симеоновград , Козлодуй , Летница , Царево, Силистра и Оряхово са в процес на провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител , като се предвижда дейностите по реализацията на проектите за закриване и рекултивация на старите общински депа да стартират реалното си изпълнение през есента на 2014 и пролетта на 2015 г. с обща площ , подлежаща на рекултивация, около 350 декара и обща стойност на рекултивационните дейности в размер на 10 169 015 лв. с ДДС.

Изпълнението на дейностите, заложени в настоящите договори за закриване и рекултивация на изведени от експлоатация общински депа за битови отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на депото и извън него, ще се постигне и желаното високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците.

След приключване на описаните проекти за закриване и рекултивация на депа за ТБО на територията на горецитираните общини ще бъде подобрена жизнената среда на населението на територията на общините , извършили рекултивация на старите си общински депа за ТБО , което от своя страна ще рефлектира позитивно върху над 2,7 милиона граждани на Р България.

ПУДООС – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007- 2013 г.“ С ДОГОВОР ЗА 97 627 253,99 лв.

-Публикувано на 30.01.2013 г.

На 14.01.2013г. бе подписан договор №DIR-51222031-C001 между ПУДООС и Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.“,съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз за проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 97 627 253,99 лв.

Изпълнението на договора вече е в ход , като реални дейности по рекултивация на закрити общински депа към настоящия момент има в две общини – с площ на рекултивация около 559 декара , а още 14 общини са процес на провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител , и чийто проекти ще стартират реалното си изпълнение през 2013 г. с обща площ , подлежаща на рекултивация около 655 декара.

През периода 2013г. – 2014г. ще бъдат съгласувани и одобрени и останалите над 25 проекта на общини, на чиято територия ще бъдат изпълнявани дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци.

Изпълнението на дейностите, заложени в настоящия договор за закриване и рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяването на територията на депото и извън него.

Приключи изпълнението и на дейностите по проектите за рекултивация на стари общински депа за ТБО в първите15 общини от територията на страната ни , за които финансирането през 2010 г. и 2011 г. бе осигурено със средства от ПУДООС и Държавният Бюджет на Р България съгласно разпоредбите на ПМС 209 от 2009 г. Общата рекултивирана площ е в размер на 173 декара.

Таблица с актуални данни към 31.03.2014г.

ПУДООС С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.“

-Публикувано на 20.11.2012 г.

С решение №310/26.10.2012 г. На Министъра на околната среда и водите Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ бе одобрено за бенефициент на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“по процедура за директно предоставяне на безвъздмезна финансова помощ № BG161PO005/12/2.20/01/31 с наименование „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, в размер на 97 627 253,99 лв. , от който 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 14 644 088 лв. от държавния бюджет на Република България.

Конкретна цел на настоящия проект е предоставянето на средства на ПУДООС за изпълнение на възложените му с ПМС № 209/2009 г. и ПМС № 84/2012 г. функции по реализацията на екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Реализацията на проекта ще създаде условия за осъществяване на местно ниво на задълженията, поети от Р България за постигане на съответствие с Рамкова директива за отпадъците 2008 / 98 / ЕО и Директива 1999 / 31 / ЕИО относно депониране на отпадъци , чийто изисквания са транспонирани в националното законодателство чрез Закона за управление на отпадъците ( ЗУО ) и Наредба № 8 / 2004 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци .

Основната цел на настоящият проект е да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците. Финансирането на проекта ще осигури реализирането на екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, като по този начин ще се подпомогне и изпълнението на ангажиментите на ПУДООС, регламентирани в разпоредбите на ПМС № 209/2009 г. и ПМС № 84/2012 г.

Изпълнението на проекта ще доведе до създаване на условия за изпълнение на задълженията по договора за присъединяване и на изискванията за закриване на всички депа, неотговорящи на нормативните изисквания.

Извършването на дейностите по рекултивация на съществуващите депа за битови отпадъци, попадащи в обхвата на настоящия проект ще допринесе за изпълнението на главната стратегическа цел на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”: „Подобряване на качеството на живот на населението в страната, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво развитие на страната.” и ще подпомогне подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда, както и развитието на екологичната инфраструктура в България.

Проектът ще подпомогне и изпълнението на специфичните стратегически цели и решаването на проблема свързани със съществуващите депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на законодателството, както и подобряване управлението на нерегламентираните сметища за битови отпадъци, като следва да се обърне внимание, че ОП “Околна среда 2007-2013 г.” приоритетно е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Европейското и национално екологично законодателство и по-специално Директива 1999/31/ЕО.

Не на последно място следва да се отбележи, че със закриването на включените в обхвата на проекта депа за битови отпадъци ще се осигури и постигането на целите на приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, а именно подобряването на състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на страната покрита със стари депа за битови отпадъци.

Постигането на основната цел на проекта ще допринесе за цялостното развитие на системата за управление на отпадъците в страната и изпълнение изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, като осигури намаляването на броя на депата за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, предотврати нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, и осигури изпълнението на задължителните дейности по мониторинг и последващ контрол.

Изпълнението на дейностите, заложени в настоящия проект, за закриване и рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяването на територията на депото и извън него.

Реализацията на проекта ще създаде условия за изпълнение на дейности, след изпълнението, на които се очакват следните крайни резултати:

 • Укрепване и запечатване на телата на депата;
 • Третиране на опасните замърсявания (там, където е установено наличието на такива), чрез втвърдяването и обезвреждането им и предотвратяването на последващото им разпространение в отпадъчното тяло;
 • Изграждане на системи за събиране и отвеждане на сметищните газове от тялото на депото;
 • Изграждане на дренажни системи и системи от канавки за отвеждане на инфилтратните и повърхностните атмосферни води от тялото на рекултивираното депо;
 • Озеленяване на рекултивираните терени;
 • Намаляване на частта от територията на страната, покрита със стари депа за битови отпадъци;

 

Реализацията на настоящия проект ще даде като краен ефект следните положителни резултати :

 • Рекултивиране и закриване на минимум 37 броя общински депа;
 • Ще бъдат рекултивирани и озеленени минимум 1 620 декара общински терени, на чиито площи са се намирали депата за ТБО;
 • Ще бъде постигнато намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда: почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
 • Ще бъдат намалени рисковете за човешкото здраве в общините с рекултивирани депа;
 • Ще бъде подобрена жизнената среда на населението на територията на общините, извършили рекултивация на старите си общински депа за ТБО.

ПУДООС ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ


Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) внесе в МОСВ проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). Финансирането е от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Индикативният размер на БФП, която ще бъде предоставена по процедурата е в размер на 90 млн. лева.

ПУДООС ще реализира екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Процедурата е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕО и на националното законодателство в областта на управлението на отпадъците. Дейностите по проекта са допустими за финансиране при условие, че терените върху които са разположени депата са общинска собственост.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...