Прозрачност при обработване на информацията

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни на ЕС, по-известен като „GDPR – General Data Protection Regulation“. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е администратор на лични данни. Интернет страницата на ПУДООС е публично достъпна и не изисква създаване на потребителски профили. Събраните лични данни са свързани единствено с целите, за които се събират и обработват и са предмет на защита в съответствие с изискванията на Регламента.
Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:
· Човешки ресурси;
· Контрагенти;  · Искания по ЗДОИ;
· Жалби, сигнали и други искания;
· Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС в качеството ѝ на администратор на лични данни;
· Екотакси по ЗООС;
· Видеонаблюдение.
Човешки ресурси
За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ПУДООС. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. За обработване на личните данни на кандидатите за работа е необходимо Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни
Контрагенти
В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от ПУДООС по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.
Искания по ЗДОИ
Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга
идентичност на отделни лица. ПУДООС предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.
Жалби, сигнали и други искания
При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред ПУДООС, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на предприятието в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Екотакси по ЗООС
В ПУДООС постъпват екотакси по Закона за опазване на околната среда. Личните данни, станали известни на предприятието в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Видеонаблюдение
В ПУДООС се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС в качеството ѝ на администратор на лични данни:
Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС, за личните данни, които ПУДООС обработва за Вас. При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ПУДООС, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.
За контакт с длъжностното лице по защита на данните:
Титуляр: Ю. Борисов:
Заместващо лице: М. Георгиева:
Координати: e-mail: dpo@pudoos.bg, телефон: 02 940 6064

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...