Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

Сектор : Управление на отпадъците

  • Финансиране на проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ПУДООС ще осигури разликата между стойността на проекта и дължимите обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците;
  • Довършване на депа за твърди битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа, които са останали без възможност за финансиране в системата на 24 – те нови регионални депа по ОП ” Околна среда 2007 – 2013 г.“;
  • Финансиране на обекти или съ-финансиране на съпътстващи обекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз или други източници.

ПУДООС

юли 2016г.

Новини

Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“

Повече

Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...