Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:

Сектор : Управление на отпадъците

  • Финансиране на проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ПУДООС ще осигури разликата между стойността на проекта и дължимите обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците;
  • Довършване на депа за твърди битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа, които са останали без възможност за финансиране в системата на 24 – те нови регионални депа по ОП ” Околна среда 2007 – 2013 г.“;
  • Финансиране на обекти или съ-финансиране на съпътстващи обекти, изпълнявани със средства от Европейския съюз или други източници.

ПУДООС

юли 2016г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...