• Определя се провеждане на публичен жребий за избор на изпълнител съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, който ще се състои на 05.02.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ПУДООС на адрес: гр. София, ул.“Триадица“ № 4, ет. 3. като на заседанието на комисията може да присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване
    -Дата на публикуване 30.01.2018г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...