• [17-15.12.2016]„Поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали” за нуждите на инсинератор за опасни отпадъци при ДНСД-ПУДООС
  -Дата на публикуване 15.12.2016г.
 • повече…

 • [12-06.03.2016]„Техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и консултантски услуги по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“
  -Дата на публикуване 06.03.2016г.
 • повече…

 • [10-21.12.2015]Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност
  -Дата на публикуване 21.12.2015г.
 • повече…

 • [16-17.06.2016]Документация към обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Извършване на услуги, свързани с пътуване с цел обмяна на опит между швейцарски и български общини“ по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“
  -Дата на публикуване 17.06.2016г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [15-10.06.2016]Документация към обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Извършване на услуги, свързани с пътуване с цел обмяна на опит между швейцарски и български общини“ по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“
  -Дата на публикуване 10.06.2016г – ОТТЕГЛЕНА
 • повече…

 • [14-13.04.2016]„Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“
  -Дата на публикуване 13.04.2016г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [13-13.04.2016]„Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“
  -Дата на публикуване 13.04.2016г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [11-22.12.2015]„Поддръжка, ремонт и техническо обслужване на бойлер – утилизатор и ремонт и доставка на нови шнекови валове на инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“
  -Дата на публикуване 22.12.2015г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [09-18.12.2015]Доставка на компютърна система (софтуер и хардуер) за отказоустойчива защитна стена
  -Дата на публикуване 18.12.2015г – ПРЕКРАТЕНА
 • повече…

 • Договор №10687 „Отпечатване и доставка на ваучери за храна“
  -Дата на публикуване 01.12.2015г.
 • повече…

 • [08-23.11.2015]„Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно Приложение № 2 по чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови и стопански дейности“
  -Дата на публикуване 23.11.2015г – ПРИКЛЮЧЕНА ПРОЦЕДУРА, В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 • повече…

 • Становище от Изп. директор на АОП по чл. 19, ал. 2 , т. 2 от ЗОП
  -Дата на публикуване 20.10.2015г.
 • [07-18.06.2015]„Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 51222031-C001/09.01.2013г.“
  -Дата на публикуване 18.06.2015г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • Договор между ПУДООС и фирма „БУКОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД за доставка на ръкавици на стойност 9 600 лв. от 27.04.2015 г.№ 10073
  -Дата на публикуване 30.04.2015г – ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР
 • повече…

 • Договор № 10072/27.04.2015 г. между ПУДООС и фирма „Бейц“ ЕООД за доставка на чували на стойност 14 400 лв.
  -Дата на публикуване 30.04.2015г – ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР
 • повече…

 • Договор между ПУДООС и „Стантек“ ЕООД № 10065-17.04.2015 г. на стойност 16 882,80 лв. за доставка на компютърна техника, периферия и оборудване
  -Дата на публикуване 22.04.2015г – ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР
 • повече…

 • [06-21.04.2015]Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин
  -Дата на публикуване 21.04.2015г -ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [05-04.10.2015]„Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 51222031-C001/09.01.2013г.“-оттеглена
  -Дата на публикуване 21.04.2015г -ОТТЕГЛЕНА
 • повече…

 • [04-04.04.20145]Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин
  -Дата на публикуване 08.04.2015г – -ОТТЕГЛЕНА
 • повече…

 • Договор 10056/26.03.2015 г. с „Лакорда „АД с предмет:Право на ползване върху компютърна информационна система „ЛАКОРДА”.
  -Дата на публикуване 27.03.2015г – ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 • повече…

 • Дог. №10033 /23.01.2015 г. Доставка на части, извършване на ремонти и абонаментно обслужване на горелки Weishaupt модел Rl 5 и RL 30/2-A
  -Дата на публикуване 20.02.2015г.
 • повече…

 • Дог. №10032 /23.01.2015 г. Доставка на филтърни ръкави 130 броя с диаметър 142 мм и дължина 4000 мм от материал PTFE Polyimide needlefelt
  -Дата на публикуване 20.02.2015г.
 • повече…

 • Дог. №10024 /05.01.2015 г. „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“
  -Дата на публикуване 07.01.2015г -ПРИКЛЮЧЕНА, В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 • повече…

 • Дог. №10006 /04.12.2014 г. „Доставка на дезинфектант “235 SSC-Chesteron”
  -Дата на публикуване 22.12.2014г -ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 • повече…

 • [03-20.11.2014]Публична покана – „Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“.
  -Дата на публикуване 20.11.2014г.
 • повече…

 • [02-18.11.2014]Публична покана – „Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“.
  -Дата на публикуване 14.11.2014г.
  Оттеглена на 18.11.2014г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • Дог. № 9986/06.11.2014 г. Доставка на минерална/трапезна вода вода от фирма “ “БК Горна Баня”
  -Дата на публикуване 10.11.2014г.
 • повече…

 • [01-31.10.2014]Публична покана – „Поддръжка и ремонт на вентилационни, отоплителни и охладителни системи, включително ел. табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери и термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“.
  -Дата на публикуване 31.10.2014гПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • Дог. № 9958/01.10.2014 г. с “Българска телекомуникационна компания” АД с предмет предоставяне на 1 фиксирана телефонна линия и мобилна телефонна услуга за 5 мобилни номера.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9959/01.10.2014 г. с “Българска телекомуникационна компания” АД с предмет: телефонна услуга.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9957/01.10.2014 г. с “Българска телекомуникационна компания” АД с предмет: достъп до интернет.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9955/01.10.2014 г. с “ДИМТРОН” ЕООД с предмет: “Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторна апаратура за емисионен контрол на въздуха в системата на ДНСД-ПУДООС.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9963/02.10.2014 г. с “ЕУРОЗАК” ЕООД с предмет транспортиране (включително товаро-разтоварни операции_ на лепели и сгурия”.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9977/20.10.2014 г. с “БУЛСТАР” ЕООД с предмет брокерска услуга относно сключване на застрахователна полица каско с “Булстард Виена Иншурънс Груп” ЗАД
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9980/24.10.2014 г. с “П.ДУСМАН” ЕООД с предмет доставка на мляко и ободрителни напитки за служителите на ДНСД при ПУДООС.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...