• [17-15.12.2016]„Поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали” за нуждите на инсинератор за опасни отпадъци при ДНСД-ПУДООС
  -Дата на публикуване 15.12.2016г.
 • повече…

 • [12-06.03.2016]„Техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и консултантски услуги по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“
  -Дата на публикуване 06.03.2016г.
 • повече…

 • [10-21.12.2015]Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност
  -Дата на публикуване 21.12.2015г.
 • повече…

 • [16-17.06.2016]Документация към обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Извършване на услуги, свързани с пътуване с цел обмяна на опит между швейцарски и български общини“ по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“
  -Дата на публикуване 17.06.2016г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [15-10.06.2016]Документация към обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Извършване на услуги, свързани с пътуване с цел обмяна на опит между швейцарски и български общини“ по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“
  -Дата на публикуване 10.06.2016г – ОТТЕГЛЕНА
 • повече…

 • [14-13.04.2016]„Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“
  -Дата на публикуване 13.04.2016г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [13-13.04.2016]„Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“
  -Дата на публикуване 13.04.2016г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [11-22.12.2015]„Поддръжка, ремонт и техническо обслужване на бойлер – утилизатор и ремонт и доставка на нови шнекови валове на инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“
  -Дата на публикуване 22.12.2015г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [09-18.12.2015]Доставка на компютърна система (софтуер и хардуер) за отказоустойчива защитна стена
  -Дата на публикуване 18.12.2015г – ПРЕКРАТЕНА
 • повече…

 • Договор №10687 „Отпечатване и доставка на ваучери за храна“
  -Дата на публикуване 01.12.2015г.
 • повече…

 • [08-23.11.2015]„Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно Приложение № 2 по чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови и стопански дейности“
  -Дата на публикуване 23.11.2015г – ПРИКЛЮЧЕНА ПРОЦЕДУРА, В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 • повече…

 • Становище от Изп. директор на АОП по чл. 19, ал. 2 , т. 2 от ЗОП
  -Дата на публикуване 20.10.2015г.
 • [07-18.06.2015]„Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 51222031-C001/09.01.2013г.“
  -Дата на публикуване 18.06.2015г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • Договор между ПУДООС и фирма „БУКОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД за доставка на ръкавици на стойност 9 600 лв. от 27.04.2015 г.№ 10073
  -Дата на публикуване 30.04.2015г – ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР
 • повече…

 • Договор № 10072/27.04.2015 г. между ПУДООС и фирма „Бейц“ ЕООД за доставка на чували на стойност 14 400 лв.
  -Дата на публикуване 30.04.2015г – ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР
 • повече…

 • Договор между ПУДООС и „Стантек“ ЕООД № 10065-17.04.2015 г. на стойност 16 882,80 лв. за доставка на компютърна техника, периферия и оборудване
  -Дата на публикуване 22.04.2015г – ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР
 • повече…

 • [06-21.04.2015]Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин
  -Дата на публикуване 21.04.2015г -ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • [05-04.10.2015]„Мерки за информация и публичност по време на изпълнение на Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 51222031-C001/09.01.2013г.“-оттеглена
  -Дата на публикуване 21.04.2015г -ОТТЕГЛЕНА
 • повече…

 • [04-04.04.20145]Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин
  -Дата на публикуване 08.04.2015г – -ОТТЕГЛЕНА
 • повече…

 • Договор 10056/26.03.2015 г. с „Лакорда „АД с предмет:Право на ползване върху компютърна информационна система „ЛАКОРДА”.
  -Дата на публикуване 27.03.2015г – ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 • повече…

 • Дог. №10033 /23.01.2015 г. Доставка на части, извършване на ремонти и абонаментно обслужване на горелки Weishaupt модел Rl 5 и RL 30/2-A
  -Дата на публикуване 20.02.2015г.
 • повече…

 • Дог. №10032 /23.01.2015 г. Доставка на филтърни ръкави 130 броя с диаметър 142 мм и дължина 4000 мм от материал PTFE Polyimide needlefelt
  -Дата на публикуване 20.02.2015г.
 • повече…

 • Дог. №10024 /05.01.2015 г. „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел.табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“
  -Дата на публикуване 07.01.2015г -ПРИКЛЮЧЕНА, В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 • повече…

 • Дог. №10006 /04.12.2014 г. „Доставка на дезинфектант “235 SSC-Chesteron”
  -Дата на публикуване 22.12.2014г -ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 • повече…

 • [03-20.11.2014]Публична покана – „Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“.
  -Дата на публикуване 20.11.2014г.
 • повече…

 • [02-18.11.2014]Публична покана – „Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“.
  -Дата на публикуване 14.11.2014г.
  Оттеглена на 18.11.2014г – ПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • Дог. № 9986/06.11.2014 г. Доставка на минерална/трапезна вода вода от фирма “ “БК Горна Баня”
  -Дата на публикуване 10.11.2014г.
 • повече…

 • [01-31.10.2014]Публична покана – „Поддръжка и ремонт на вентилационни, отоплителни и охладителни системи, включително ел. табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери и термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“.
  -Дата на публикуване 31.10.2014гПРИКЛЮЧЕНА
 • повече…

 • Дог. № 9958/01.10.2014 г. с “Българска телекомуникационна компания” АД с предмет предоставяне на 1 фиксирана телефонна линия и мобилна телефонна услуга за 5 мобилни номера.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9959/01.10.2014 г. с “Българска телекомуникационна компания” АД с предмет: телефонна услуга.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9957/01.10.2014 г. с “Българска телекомуникационна компания” АД с предмет: достъп до интернет.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9955/01.10.2014 г. с “ДИМТРОН” ЕООД с предмет: “Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторна апаратура за емисионен контрол на въздуха в системата на ДНСД-ПУДООС.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9963/02.10.2014 г. с “ЕУРОЗАК” ЕООД с предмет транспортиране (включително товаро-разтоварни операции_ на лепели и сгурия”.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9977/20.10.2014 г. с “БУЛСТАР” ЕООД с предмет брокерска услуга относно сключване на застрахователна полица каско с “Булстард Виена Иншурънс Груп” ЗАД
  -Дата на публикуване 31.10.2014г.
 •  

  повече…

 • Дог. № 9980/24.10.2014 г. с “П.ДУСМАН” ЕООД с предмет доставка на мляко и ободрителни напитки за служителите на ДНСД при ПУДООС.
  -Дата на публикуване 31.10.2014г. 

  • Искане за плащане, за цялата сума по договора, подписано и подпечатано.
  • Протокол от съответната РИОСВ – оригинал
  • Копия на първични счетоводни документи, заверени „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.
  • Копие на Образец Акт №19 /в случай, че има договор с фирма-изпълнител/, заверен „вярно с оригинала“,подписан и подпечатан.
 •  

  повече…

  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Машинен оператор /Работник обслужващ пещта/“ в дирекция „Нефинансови стопански дейности“
  -Дата на публикуване 18.11.2020г.

  Повече…

  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Началник смяна” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“
  -Дата на публикуване 18.11.2020г.

  Повече…

  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Главен вътрешен одитор“
  -Дата на публикуване 09.11.2020г.

  Повече…

   

  ВАЖНО:

  Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2020 г. „ , може да разгледате тук…

  Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

  ВАЖНО:

  Във връзка със създалата се извънредна ситуация и решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната и произтичащия от това затруднен режим на работа на всички институции и съгласно решение на Управителния съвет на ПУДООС от заседание, проведено на 01.04.2020г., срокът за публикуване на протокола с класираните проекти от Кампанията „Чиста околна среда – 2020г.“ се удължава до 30.04.2020г.

  ВАЖНО:

  Списък на входираните проекти между пудоос и общини, кметства, училища, дг и цплр/одк по кампанията  „чиста околна среда“ – 2020г., може да разгледате тук…

  ВАЖНО:

  Стартира ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства,  кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси/

  НОВО:

  И през 2019 година екипът на ПУДООС участва активно като партньор в инициативата „Да изчистим България заедно. От бюджета на Предприятието тази година е осигурено закупуването на 40 хил. чувала и 40 хил. чифта ръкавици за еднократна употреба. За областните управи са разпределени бонове за гориво за транспортиране на събраните количества до Регионалните системи за управление на отпадъците. МОСВ, ПУДООС, ИАОС и РИОСВ – София традиционно събраха отпадъците в Ловния парк в столичния кв. „Дианабад“.

  ВАЖНО:

  Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2019 г. „ , може да разгледате тук…

  Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

  ВАЖНО:

  Таблица с входящите номера на всички получени в срок проектни заявления за Кампания „ Чиста Околна Среда – 2019 г. „

  ВАЖНО:

  За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания
  „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Обявата е публикувана на страниците на в. „24 Часа“ и в. „България днес“ на 18.01.2019г.
  -Приложение1
  -Приложение2
  ВАЖНО:

  Уведомяваме Ви, че съгласно взето Решение с Протокол № 5 от 30.11.2018г. – Управителният Съвет на ПУДООС, прие нови приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, в сектор „Управление на водите“.

  ВАЖНО:

  Уведомяваме Ви, че съгласно взето Решение с Протокол № 4 от 06.11.2018г. – Управителният Съвет на ПУДООС актуализира приоритети за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест, в сектор „Управление на отпадъците“, приети с Решение Протокол № 2 от 23.06.2016г.

  ВАЖНО:

  Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2018 г. „ , може да разгледате тук…

  Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

  ВАЖНО:
  Таблица с входящите номера на всички получени в срок проектни заявления за Кампания „Чиста Околна Среда – 2018 г. „ , може да разгледате тук…

  ВАЖНО:

  Във връзка с предварително уведомление от „ЧЕЗ Разпределение България“, че на 04.04.2018 година ще бъде извършена профилактика на електроенергийни съоражения и електрозахранването ще бъде временно прекъснато в интервал от 9:00 до 16:30 часа на ул. Триадица №4 в ПУДООС. В тази връзка Ви информирамe, че административните информационни услуги също ще бъдат недостъпни в посочения интервал.

  Ръководството на ПУДООС поднася извинения  за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

  ВАЖНО:

  КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018span style=“text-decoration: underline;“> г.”

  Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

  На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”.

  Повече…

  ВАЖНО:

  75,5 МЛН. ЛВ. ОТПУСКА ПУДООС ПРЕЗ 2018 Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  Общо 75 597 700 лв. ще отпусне през 2018 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за политики в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда. Това заяви вчера изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева при представянето на отчета за 2017 г. и приоритетите на ПУДООС за 2018 г. пред Комисията по околна среда и води в парламента.

  Повече…

  ВАЖНО:
  Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2017 г. „ , може да разгледате тук…

  Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

  ВАЖНО:
  Уведомяваме ви, че на основание чл. 4, ал. 2 от наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (пудоос) има следните инвестиционни предложения:

  ВАЖНО:
  За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

  ВАЖНО:


  22 общини ще събират опасните си отпадъци от бита разделно по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество на стойност 8, 8 млн. швейцарски франка. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел дадоха официален старт на дейностите.

  „Това е един от най-важните проекти в областта на отпадъците“, каза министър Василева. И обясни, че на територията на Созопол, Левски, Разград, Шумен и Съединение ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване над 360 хил. жители.

  Повече…

   

  ВАЖНО: ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПУДООС!

  С РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2 НА 23.06.2016 Г. И ПРОТОКОЛ № 3 НА 27.08.2013 Г.

  Управителният съвет приема приоритети за финансиране от ПУДООС с равна тежест както следва:
  ВАЖНО:


  Старите лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита ще се събират разделно в 22 общини  по пилотен проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства  ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване 360 хил. жители.

  В момента на повечето места опасните отпадъци от бита се изхвърлят в контейнерите. С реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането им ще става екологосъобразно.

  В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко начина, които бяха представени на кметовете на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол в два швейцарски кантона – Цюрих  с 1,45 млн. жители и 169 общини, и Цуг – включващ  11 общини с население от 120 хиляди души.

  Повече…

  ВАЖНО:

   

  Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2016 г. „ , може да разгледате тук…
  Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор

  МОСВ и ПУДООС изказват своята благодарност на всички участници в Националната кампания „ Чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ за тяхното старание, креативност и съпричастност към идеята за еднa по-красива и подредена България!
  ВАЖНО:


  На прoведената пресконференция на която се отчетоха резултатите по програма „Чиста околна среда 2015“ и бяха оповестени възможностите за финансиране на проекти с новата кампания за 2016 г.

  1,2 млрд. лв. за общините през 2016г. в областта на околната среда

  През 2016 г. общините могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти чрез финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд, съобщи на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

  Най-големият финансов ресурс – от около 1 млрд. лв., е по новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 402,6 млн. лв. от този бюджет е във водния сектор за реализацията на т. нар. ранни проекти. Това са проектите на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен (Долна Митрополия) за изграждане на ВиК инфраструктура, от които вече чакаме предложения, каза Василева.

  Обявена е и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини – Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Бюджетът е в размер на 234 млн. лв. Вече са извършени анализи на дейностите и се надявам скоро да пристъпим към подписване на договори, съобщи министърът.

  През тази година на разположение на местните власти в сектор „Води“ ще бъдат още 121,5 млн. лв. Средствата ще се предоставят на 5 общини. Ще се финансира и Столичната община, за да разработи регионалното си прединвестиционно проучване.

  Повече…

   

  ВАЖНО:

  За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Обявата е публикувана на страниците на в.“Труд“ и в.“24 часа“ на 15.01.2016 г.

  ВАЖНО:

  ПУДООС представя напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци,които не отговарят на нормативните изисквания“

  На 29 септември от 16 ч.в Бизнес център и хотел „Земята и хората“, зала „Тракия“, екипът на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ПУДООС / ще представи напредъка по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, финансиран по договор за БФП, сключен между ПУДООС и МОСВ.

  Повече…

  Във връзка с предстоящото отчитане на сключените договори по кампанията „Чиста околна среда – 2015г.“, Ви уведомяваме че, за да бъде извършено окончателното плащане от страна на ПУДООС  е необходимо да бъдат представени следните документи:

  Окончателното плащане се извършва при наличие на всички изискуеми документи.

  ВАЖНО !

  Във връзка с големият брой постъпващи в МОСВ запитвания относно възможностите за финансиране от ПУДООС на проекти за изграждане на електроцентрали , използващи за гориво биомаса и/или други видове възобновяеми енергийни източници Управителният Съвет на свое заседание на 14.12.2012 г. взе следното ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ:

  От ПУДООС няма да бъдат отпускани средства , под формата на безлихвен заем и безвъзмездна финансова помощ , за реализация на проекти за изграждане на  електроцентрали . Постъпили и постъпващи заявления за финансиране такъв тип проекти ще бъдат връщани на Заявителите по служебен ред без разглеждане от страна на експертите на ПУДООС .

  Основен мотив за взетото решение е , че за периода 2013 – 2014 г. финансовият ресурс на Предприятието е недостатъчен за финансиране на всички постъпили заявления за реализация на такъв вид проекти. Към настоящия момент също така съществуват и други алтернативни източници за финансиране на изграждането на електроцентрали , както и значителни преференции в цената за изкупуване на произвежданата електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

   

   

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...