Последни новини

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в ПУДООС в срок до 21.06.2024 г.

 

Провеждане на подбора се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС – GDPR.

За обработване на личните данни на кандидатите за работа е необходимо писмено съгласие от лицата по образец

 

 
АРХИВ РАБОТА ПРИ НАС
 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: 1 свободна щатна бройка за длъжността „Машинен оператор /Работник обслужващ пещта/“ в дирекция „Нефинансови стопански дейности“, Сектор: Смяна „Б“ в срок до 09.02.2024 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява:свободно място за „Инвеститорски контрол“ за териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – София, РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград /БД “ЗБР”/ в срок до 06.02.2024 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Архивар“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Административно обслужване – 1 щ. бр. в срок до 31.01.2024 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Архивар“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Административно обслужване – 1 щ. бр. в срок до 22.11.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Правно обслужване – 1 щ. бр. в срок до 17.11.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – 1 щ. бр. по заместване – в срок до 11.08.2023 г. (вкл.).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бройкa в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 23.06.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – 1 щ. бр. по заместване – в срок до 23.06.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява:две свободни места за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – 2 щ. бр. (1 щ. бр. по заместване) – в срок до 31.05.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Началник смяна” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“, Сектор: Смяна „В“ – в срок до 03.02.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 31.01.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: 2 свободни щатни бройки за длъжността „Машинен оператор /Работник обслужващ пещта/“ в дирекция „Нефинансови стопански дейности“, Сектор: Смяна „В“ и Смяна „Г“ – в срок до 24.01.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Началник смяна” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“, Сектор: Смяна „А“ – в срок до 20.01.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бройкa в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 31.01.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 31.01.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване (по заместване) – в срок до 03.01.2023 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – в срок до 19.12.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бройкa в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 25.11.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – в срок до 11.11.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 11.11.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 11.11.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши специалист” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“ – в срок до 04.11.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – в срок до 21.10.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 21.10.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 21.10.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бройки в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 18.10.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността “Директор дирекция“ в дирекция „Нефинансови стопански дейности“, Сектор: Административно обслужване – в срок до 07.10.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободни 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол, управление и контрол по изпълнение на неинвестиционни договори – в срок до 15.09.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободна 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол, управление и контрол по изпълнение на неинвестиционни договори – в срок до 15.09.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Технически сътрудник“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Административно обслужване – в срок до 15.09.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността “Директор дирекция“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – в срок до 26.08.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – в срок до 19.08.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Машинен оператор /Работник обслужващ пещта/“ в дирекция „Нефинансови стопански дейности“, Сектор: Смяна „Г“ – в срок до 05.08.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 05.08.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 05.08.2022 г. (вкл.).
 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Счетоводител“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Финансово обслужване – в срок до 29.07.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 30.06.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти – в срок до 30.06.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Правно обслужване – в срок до 17.06.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти
- в срок до 13.05.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти.
- в срок до 29.04.2022 г. (вкл.).

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за „Инвеститорски контрол“ за териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пазарджик – срок до 21.04.2022 г.

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Инженер – енергетик” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: 2 /две/ свободни места за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Управление и контрол по изпълнение на инвестиционни договори

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти“

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободнo място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Управление и контрол по изпълнение на инвестиционни договори“

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Управление и контрол по изпълнение на инвестиционни договори

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за „Инвеститорски контрол“ за териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пазарджик

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Предварителен контрол на инвестиционни проекти

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Финансиране на екологични проекти и дейности“, Сектор: Управление и контрол по изпълнение на инвестиционни договори

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява:свободно място за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Сектор: Правно обслужване

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Главен вътрешен одитор“ в ПУДООС

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Обявява: свободно място за длъжността „Шофьор, лек автомобил до 9 места /шофьор, снабдител/“ в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.

 
Обявява: свободно място за длъжността „Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии“ в дирекция „Административно, правно и финансово обслужване“

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява две свободни места за длъжността „Машинен оператор /Работник обслужващ пещта/“ в дирекция „Нефинансови стопански дейности“.

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Шофьор, товарен автомобил” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“.

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Шофьор, товарен автомобил /Помощник шофьор/” в дирекция „Нефинансови стопански дейности“.

 
Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии.

Банкови сметки:

1. Банкова сметка на ПУДООС за парични предводи в лева: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ

2. Банкова сметка на ПУДООС за парични гаранции в лева: BG64  BNBG 9661 3300 1390 03 при БНБ-ЦУ

Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии

Описание и изисквания:

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА обявява свободно място за длъжността „Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии“ в дирекция „Административно, правно и финансово обслужване“

 

Основни задължения:

 • Осъществява софтуерно и технологично осигуряване на компютърната техника в предприятието.
 • Следи за изпълнението на програми за внедряване на съвременни информационни технологии и комуникации в предприятието и организира изпълнението им.
 • Извършва периодична актуализация на операционните системи, провежда и осъществява техническа поддръжка на наличния хардуер, прави предложения за периодично технологично обновяване и отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.
 • Инсталира, конфигурира и подържа работни станции и др. инсталира локални,    мрежови принтери и др. периферни устройства. Администрира и контролира TCP/IP мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства – модеми.
 • Техническа поддръжка на квалифицирани електронни подписи, издадени на служителите на ПУДООС: инсталиране на съпътстващия софтуер, диагностика за работоспособност, настройка на браузър и операционна система.
 • Извършва и други действия, възложени от ръководството на предприятието, вкл. и предлагане закупуването на нови и модернизирани програмни продукти, като извършва  тяхното инсталиране и поддържане.
 • Подържа и актуализира интернет страницата на предприятието.
 • Консултира ръководството на предприятието във връзка с информационната сигурност.
 • Подпомага изготвянето на политиките, целите и процедурите за оценка на информационната сигурност.
 • Изготвя анализи за настъпили инциденти, засягащи мрежовата и информационната сигурност, докладва и предлага действия за компенсиране на последствията и предотвратяване на други подобни инциденти.
 • Следи новостите за заплахи за сигурността, отчитайки наличния в предприятието софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер.
 • Разработва и предлага иновативни решения и архитектури за подобряване на информационната сигурност на предприятието. Следи за появата на нови вируси и зловреден код, спам, атаки и взема адекватни мерки.
 • Изпълнява законосъобразни и целесъобразни допълнителни задачи, възлагани от ръководството.

 

Изисквания:

 1. 1. Образователна степен: „Бакалавър“ или международно признати сертификати в областта на информационните технологии
 2. 2. Област на висше образование: природни науки, математика и информатика, технически науки и в областта на информационните технологии.
 3. 3. Професионален опит – 4 години.

Способности и умения:

 • умение за работа Windows Server/2008-2016, Firewall-Cisco, Check point, Windows OS-7,8,9 и други;
 • с офис техника;
 • професионална и аналитична компетентност;
 • умение за поемане на лична отговорност;
 • ориентираност към резултати;
 • комуникативност, вежливост, търпимост;
 • способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури;
 • умения за самостоятелна работа и способност да работи конструктивно като формален член на екип;
 • стремеж към развиване на собствен потенциал /повишаване на професионалната квалификация/;
 • способност да представя и разпространява идеи, и способност за тяхното практическо прилагане;
  • отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;
  • да проявява лоялност към работодателя и пази доброто име на администрацията.

 

Ред за провеждане на подбора:

Подборът за обявената длъжност се провежда на два етапа:

Първи етап: подбор на кандидати по документи, отговарящи на изискванията, предвидени за заемане на длъжността;

Втори етап: провеждане на интервю (събеседване) с одобрените по документи кандидати.

 

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете:

-         Заявление (свободен текст) за участие до Изпълнителния директор на ПУДООС;

-         Декларация за Съгласие за обработване на личните данни (по образец, обявен на сайта на ПУДООС);

-         Автобиография (СV);

-         Копие от диплома за завършено образование и други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кан

 • Покана
  -Дата на публикуване 14.04.2020г.
 • Доклад
  -Дата на публикуване 20.03.2020г.
 • ЕЕДОП
  -Дата на публикуване 27.12.2019г.
 1. Допълнително споразумение
  -Дата на публикуване 24.02.2022г.
 2. Договор
  -Дата на публикуване 26.02.2020г.
 3. Протокол №2
  -Дата на публикуване 05.02.2020г.
 4. Протокол №1
  -Дата на публикуване 24.01.2020г.
 5. Обява
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 6. Tехническа спецификация
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 7. Проектодоговор
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
 8. Образци
  -Дата на публикуване 23.12.2019г.
dsc_0742
Тема:
Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

На  06 ноември в гр. Смолян, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 български лева.

Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лева от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лева и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лева

На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната и общинска администрация, представители на РИОСВ-Смолян, медии и граждани.

dsc_0736 dsc_0736 dsc_0745
dsc_0746
Тема:
Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

На  07 ноември  в Пловдив, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът е пилотен и цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията. Обща стойност на проекта е 39 858 195,79 лв. Швейцарски принос – 33 879 466,42 лв. Национално съфинансиране – 5 978 729,37 български лева.

Беше използвана и възможността да се представи и проект: Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата. Обща стойност на проекта е 14 999 553,90 лева от които Швейцарския принос е 12 749 620, 82 лева и националното съфинансиране е 2 249 933,08 лева

На събитието присъстваха Георги Марков – координатор, Виктория Белоконска – координатор, Кристина Шопова – експерт информация и медии и представители на областната и общинска администрация, представители на РИОСВ-Пловдив, медии и граждани.

dsc_0749 dsc_0753 dsc_0758

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...